Not 10

Rörelsens kostnader

Koncernen 2018/2019 2017/2018
Handelsvaror, råvaror och förnödenheter 6 320 4 921
Personalkostnader 1 909 1 548
Avskrivningar 226 180
Nedskrivningar av lager 13 9
Nedskrivningar av osäkra kundfordringar 7 6
Övriga rörelsekostnader 813 718
Totalt 9 288 7 382