Not 12

Bokslutsdispositioner – Moderbolaget

2018/2019 2017/2018
Erhållna koncernbidrag 425 382
Lämnade koncernbidrag -131 -124
Upplösning av periodiseringsfond 67 61
Avsättning till periodiseringsfond -84 -75
Överavskrivningar 1 0
Totalt 278 244
Om moderbolaget redovisat uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner i enlighet med samma principer som tillämpas i koncernredovisningen skulle uppskjuten skattekostnad uppgått till 61 MSEK (54).