Not 19

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget
2019-03-31 2018-03-31 2019-03-31 2018-03-31
Hyra 21 15 2 1
Försäkringspremier 8 8 3 2
Pensionskostnader 3 8 1 1
Leasingavgifter 4 4 0 0
Övriga förutbetalda kostnader 41 31 5 5
Övriga upplupna intäkter 19 27 0 0
Totalt 96 93 11 9