Not 21

Obeskattade reserver

Moderbolaget 2019-03-31 2018-03-31
Periodiseringsfond, avsatt 2012/2013 - 67
Periodiseringsfond, avsatt 2013/2014 67 67
Periodiseringsfond, avsatt 2014/2015 75 75
Periodiseringsfond, avsatt 2015/2016 55 55
Periodiseringsfond, avsatt 2016/2017 91 91
Periodiseringsfond, avsatt 2017/2018 75 75
Periodiseringsfond, avsatt 2018/2019 84 -
Ackumulerade överavskrivningar 0 1
Vid årets slut 447 431
Av moderbolagets obeskattade reserver om totalt447 MSEK utgör98 MSEK uppskjuten skatt ingående i den i koncernbalansräkningen redovisade posten uppskjuten skatt.