Not 24

Långfristiga räntebärande skulder

Koncernen
2019-03-31 2018-03-31
Skulder till kreditinstitut:
Förfall inom 2 år 201 302
Förfall inom 3-5 år 418 1
Förfall 5 år och senare 1
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut 620 303
Övriga räntebärande skulder:
Förfall inom 2 år 84 89
Förfall inom 3 år 11 19
Förfall inom 4-5 år
Förfall 5 år och senare 4
Totalt långfristiga övriga räntebärande skulder 99 108
Totalt 719 411
I moderbolaget uppgick långfristiga räntebärande skulder per 2019-03-31 till 600 MSEK (300). Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent.
Addtechkoncernens långfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
2019-03-31 2018-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
SEK 600 600 300 300
Övrigt 0 0 3
Totalt 600 303
Moderbolaget
2019-03-31 2018-03-31
Skulder till kreditinstitut:
Förfall inom 2 år 200 300
Förfall inom 3-5 år 400
Förfall 5 år och senare
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut 600 300
Skulder till koncernföretag 264 291
Totalt 864 591
Moderbolagets skulder till koncernföretag löper utan fastställd förfallotidpunkt.