Not 25

Kortfristiga räntebärande skulder

Koncernen Moderbolaget
2019-03-31 2018-03-31 2019-03-31 2018-03-31
Kreditfaciliteter
Beviljad checkräkningskredit 1 301 1 101 1 300 1 100
Beviljade övriga skulder till kreditinstitut 400 400 400 400
Outnyttjad del -670 -680 -670 -679
Utnyttjat kreditbelopp 1 031 821 1 030 821
Övriga skulder till kreditinstitut 119 12 100
Övriga räntebärande skulder 127 125
Totalt 1 277 958 1 130 821
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade köpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent.
Addtechkoncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
2019-03-31 2018-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
SEK 100 100
CNY 8 11 8 10
EUR 1 8 0 2
Totalt 119 12
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget Addtech AB.