Not 26

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget
2019-03-31 2018-03-31 2019-03-31 2018-03-31
Övriga förutbetalda intäkter 1 1
Löner och semesterlöner 286 228 14 12
Sociala avgifter och pensioner 95 76 6 4
Övriga upplupna kostnader 1) 76 62 3 4
Totalt 458 367 23 20
1) Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader.