Not 28

Kassaflödesanalys

Koncernen Moderbolaget
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018
Avskrivningar 226 180 1 1
Resultat vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar -6 -31
Förändring av pensionsskuld 0 2 2 0
Förändring övriga avsättningar och upplupna poster 14 4
Övrigt -5 4 -3 3
Totalt 229 159 0 4

För koncernen uppgick under året erhållen ränta till 3 MSEK (3) och under året utbetald ränta till 13 MSEK (7). För moderbolaget uppgick under året erhållen ränta till 25 MSEK (19) och under året utbetald ränta till 13 MSEK (6).


Förvärv
Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året förvärvade företag, jämte justeringar, som exempelvis utbetalda villkorade köpeskillingar avseende förvärv genomförda tidigare år:

2018/2019 2017/2018
Anläggningstillgångar 689 646
Varulager 63 66
Fordringar 185 148
Likvida medel 101 50
Totalt 1 038 910
Räntebärande skulder och avsättningar -150 -207
Icke räntebärande skulder och avsättningar -241 -208
Totalt -391 -415
Totala justeringar av tillgångar och skulder 647 495
Köpeskilling årets förvärv -647 -495
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv -116 -65
Likvida medel i förvärvade företag 101 50
Påverkan på koncernens likvida medel -662 -510

Samtliga årets förvärvade verksamheter intas i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden.

Avyttringar
Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året avyttrat företag Solar Supply Sweden AB:

2018/2019 2017/2018
Anläggningstillgångar 8 1
Varulager 16 15
Fordringar 18 19
Likvida medel 3 16
Räntebärande skulder och avsättningar -8 -
Icke räntebärande skulder och avsättningar -22 -33
Avyttrade nettotillgångar 15 18
Realisationsresultat 5 31
Erhållen köpeskilling 20 49
Likvida medel i avyttrade företag -3 -16
Påverkan på koncernens likvida medel 17 33

Likvida medel i kassaflödesanalysen består av kassa och bank. Samma definition som använts vid bestämmande av likvida medel i balansräkningen har använts i kassaflödesanalysen.

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
Koncernen 4/1/2018 Kassaflöden Icke-kassaflödespåverkande förändringar 3/31/2019
Förvärv av DB Verkligt värde förändringar Valutakurs- differenser
Checkräkningskredit 820\ 210 - - - 1 030\
Skulder till kreditinstitut 315\ 371 52 - 1 739\
Övriga långfristiga räntebärande skulder 233\ 8 -13 3 -2 229\
Skulder härrörande från finansieringsverksamheten 1 368\ 589 39 3 -1 1 998\
Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
4/1/2017 Kassaflöden Icke-kassaflödespåverkande förändringar 3/31/2018
Förvärv av DB Verkligt värde förändringar Valutakurs- differenser
Checkräkningskredit 861\ -51 10 820\
Skulder till kreditinstitut 10\ 293 12 315\
Övriga långfristiga räntebärande skulder 108\ -8 111 14 8 233\
Skulder härrörande från finansieringsverksamheten 979\ 234 133 14 8 1 368\
Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten Moderbolaget
4/1/2018 Kassaflöden 3/31/2019
Checkräkningskredit 821\ 209 1 030\
Skulder till kreditinstitut 300\ 400 700\
Skulder härrörande från finansieringsverksamheten 1 121\ 609 1 730\
Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
Moderbolaget 4/1/2017 Kassaflöden 3/31/2018
Checkräkningskredit 861\ -40 821\
Skulder till kreditinstitut 0 300 300\
Skulder härrörande från finansieringsverksamheten 861\ 260 1 121\