Not 8

Avskrivningar

Koncernen Moderbolaget
Avskrivningar per funktion 2019/2018 2018/2017 2019/2018 2018/2017
Kostnad för sålda varor -27 -22 - -
Försäljningskostnader -188 -148 - -
Administrationskostnader -11 -10 -1 -1
Övriga operativa kostnader 0 - - -
Totalt -226 -180 -1 -1
Koncernen Moderbolaget
Avskrivningar per tillgångsslag 2019/2018 2018/2017 2019/2018 2018/2017
Immateriella tillgångar -173 -137 - -
Byggnader och mark -6 -4 - -
Inredning i annans fastighet -3 -2 -1 -1
Maskiner -17 -15 - -
Inventarier -27 -22 0 0
Totalt -226 -180 -1 -1