Not 9

Rörelsens övriga intäkter och kostnader

Koncernen 2018/2019 2017/2018
Rörelsens övriga intäkter
Hyresintäkter 3 2
Vinst vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar 7 32
Värdeförändring derivat 0 0
Kursvinster, netto - -
Omvärdering av villkorade köpeskillingar 20 16
Övrigt 17 9
Totalt 47 59
Rörelsens övriga kostnader
Fastighetskostnader 0 -2
Förlust vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar 0 -1
Kursförluster, netto 0 -13
Omvärdering av villkorade köpeskillingar -12 -7
Övrigt -9 -19
Totalt -21 -42