VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA

Årsstämma i Addtech AB (publ.) hålls torsdagen den 29 augusti 2019 kl 13.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm.


Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 23 augusti 2019,
  • dels anmäla sig till bolaget under adress Addtech AB (publ), Box 5112, 102 43 Stockholm, per telefon +46 (0)8-470 49 00, per fax +46 (0)8-470 49 01, eller via e-post info@addtech.com senast fredagen den 23 augusti 2019, kl 15.00. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas för årsstämman 2019.


Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 23 augusti
2019. Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska fullmakten i original, jämte eventuella behörighetshandlingar, skickas in till bolaget i god tid före årsstämman. Företrädare för juridisk person ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller på bolagets hemsida www.addtech.se/arsstamma fredagen den 19 juli 2019.


Utbetalning av utdelning
I årsstämmans beslut om utdelning kommer att anges den dag då aktieägare ska vara inregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att vara berättigade till utdelning. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit måndagen den 2 september 2019 för erhållande av utdelning. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg torsdagen den 5 september 2019 till dem som på avstämningsdagen ärninförda i aktieboken.


Adress- och bankkontoändring
Aktieägare som ändrat namn, adress eller kontonummer bör snarast anmäla förändringen till sin förvaltare eller sitt kontoförande institut (bank). Särskild blankett för anmälan tillhandahålls av bankerna.

Förslag till årsstämman
Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 SEK per aktie (4,00). Utdelningen motsvarar totalt 336 MSEK (269).

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.