Not 29

Förvärv av företag


De från och med räkenskapsåret 2017/2018 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:

Förvärv (avyttring) Land Tillträde Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
Dovitech A/S Danmark April, 2017 100 5 Components
Craig & Derricott Holdings Ltd Storbritannien April, 2017 110 90 Power Solutions
Altitech A/S** Danmark Juni, 2017 15 5 Components
(Batteriunion i Järfälla AB) Sverige (Juni, 2017) (140) (16) (Power Solutions)
Mobile Control Systems-bolagen Belgien Oktober, 2017 50 17 Power Solutions
Ingenjörsfirma Pulsteknik AB Sverige November, 2017 50 10 Components
Sensor ECS A/S ** Danmark November, 2017 155 9 Components
Fintronic Oy (Inkråm) Finland December, 2017 7 1 Components
STIGAB Stig Ödlund AB Sverige December, 2017 115 12 Components
Finn-Jiit Oy Finland Januari, 2018 40 10 Components
2 Wave Systems AB ** Sverige Januari, 2018 16 2 Components
IPAS AS Norge Januari, 2018 40 10 Energy
Synthecs-gruppen ** Nederländerna April, 2018 145 50 Components
Xi Instrument AB Sverige April, 2018 13 2 Energy
KRV AS Norge April, 2018 55 27 Industrial Process
Scanwill Fluid Power ApS och Willtech ApS Danmark April, 2018 15 4 Components
Duelco A/S Danmark Juli, 2018 150 30 Energy
Prisma Teknik AB och Prisma Light AB Sverige Juli, 2018 70 27 Energy
Fibersystem AB** Sverige Juli, 2018 140 12 Components
TLS Energimätning AB Sverige Juli, 2018 50 9 Industrial Process
Diamond Point International (Europe) Ltd** Storbritannien Juli, 2018 40 9 Components
Power Technic ApS Danmark Juli, 2018 50 6 Power Solutions
(Solar Supply Sweden AB) Sverige (Augusti, 2018) (80) (5) (Power Solutions)
Nordautomation Oy Finland September, 2018 155 85 Industrial Process
Wood Recycling Sweden AB Sverige Oktober, 2018 7 2 Industrial Process
Nylund Industrial Electronics (inkråm) Finland Januari, 2019 35 3 Components
Birepo A/S Danmark Januari, 2019 35 10 Components
Omni Ray AG Schweiz April, 2019 330 65 Automation
Thurne Teknik AB Sverige April, 2019 100 19 Industrial Process
AB N.O. Rönne Sverige April, 2019 8 4 Industrial Process
Best Seating Systems Walter Tausch GmbH Österrike Maj, 2019 23 5 Power Solutions
Thiim A/S Danmark Juni, 2019 70 15 Automation
* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvs- respektive avyttringstidpunkten.
** Från och med 1 april 2019 tillhör bolaget affärsområdet Automation.

Värdet av tillgångar och skulder som ingick i förvärven under räkenskapsåret 2017/2018 har fastställts slutgiltigt. Ingen förändring har skett av förvärvade värden. De tillgångar och skulder som ingick i årets förvärv uppgår enligt den preliminära förvärvsanalysen till följande:

2018/2019 2017/2018
Redovisat värde vid förvärvstidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde Redovisat värde vid förvärvstidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 10 327 337 0 323 323
Övriga anläggningstillgångar 61 2 63 10 10
Varulager 68 68 67 67
Övriga omsättningstillgångar 281 281 198 198
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -6 -69 -75 -1 -69 -70
Övriga skulder -222 -15 -237 -166 -8 -174
Förvärvade nettotillgångar 192 245 437 108 246 354
Goodwill 306 314
Innehav utan bestämmande inflytande
Köpeskilling 1) 743 668
Avgår: likvida medel i förvärvade verksamheter -96 -50
Avgår: ännu ej utbetald köpeskilling -83 -170
Påverkan på koncernens likvida medel 564 448
1) Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven.

Den sammanlagda köpeskillingen för årets förvärv uppgår till 743 MSEK, varav 643 MSEK enligt preliminära förvärvsanalyser allokerats till goodwill och övriga immateriella tillgångar. Förvärven skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 870 MSEK, rörelseresultatet med cirka 60 MSEK, samt räkenskapsårets resultat efter skatt med cirka 45 MSEK om förvärven hade genomförts 1 april 2018.


Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under räkenskapsåret uppgår diskonterat värde till 85 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom tre år och utfallet kan maximalt bli 113 MSEK. Om villkoren inte uppfylls kan utfallet bli i intervallet 0-113 MSEK.


Transaktionskostnaderna för förvärv med tillträde under räkenskapsåret uppgår till 7 MSEK (6) och redovisas i posten försäljningskostnader. Omvärdering av villkorade köpeskillingar har netto påverkat
räkenskapsåret positivt med 8 MSEK (9). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader. Inga väsentliga förändringar i förvärvsanalyser har gjorts under räkenskapsåret avseende årets eller tidigare års förvärv.


Koncernens goodwill vid förvärvstillfället, avseende förväntad framtida försäljningsutveckling och lönsamhet, är det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet av förvärvade
nettotillgångar. Per den 31 mars 2019 uppgick goodwill, ej skattemässig, till 1 767 MSEK, att jämföra med 1 456 MSEK per den 31 mars 2018. Förändringen är hänförlig till förvärv samt valutakursdifferenser. Koncernens goodwill nedskrivningsprövas årligen och det finns inga identifierade nedskrivningsbehov.


De värden som allokerats till immateriella anläggningstillgångar, såsom leverantörsrelationer, kundrelationer, teknik och varumärken, har värderats till det diskonterade värdet av framtida kassaflöden. Avskrivningstiden styrs av en bedömning av ett årligt bortfall av delar av omsättningen hänförlig till respektive tillgång. Leverantörsrelationer skrivs generellt av under en period av 5-10 år medan kundrelationer och teknik skrivs av under en period av 10 år. Varumärken skrivs ej av, utan prövas årligen i enlighet med IAS 36. Årliga beräknade avskrivningar avseende immateriella anläggningstillgångar för årets förvärv uppgår till cirka 33 MSEK.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.