Not 30

Resultat per aktie före och efter utspädning

2018/2019 2017/2018
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)
Resultat per aktie före utspädning 9,85 7,70
Resultat per aktie efter utspädning 9,80 7,65
Se not 1 för beräkningsmetod
Beräkningen av de täljare och nämnare som använts i ovanstående beräkningar av resultat per aktie anges nedan.

Resultat per aktie före utspädning
Beräkningen av resultat per aktie för 2018/2019 har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 660 MSEK (514) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier (’000) under 2018/2019 uppgående till 67 047 (66 950). De två komponenterna har beräknats på följande sätt:

2018/2019 2017/2018
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare före utspädning (MSEK) 660 514
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning
I tusental aktier 2018/2019 2017/2018
Totalt antal aktier 1 april 66 992 66 824
Effekt av innehav av egna aktier 55 126
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning 67 047 66 950

RESULTAT PER AKTIE EFTER utspädning
Beräkningen av resultat per aktie efter utspädning för 2018/2019 har baserats på ett resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 660 MSEK (514) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier (’000) under 2018/2019 uppgående till 67 189 (67 178). De två komponenterna har beräknats på följande sätt:

2018/2019 2017/2018
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare efter utspädning (MSEK) 660 514
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning
I tusental aktier 2018/2019 2017/2018
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning 67 047 66 950
Effekt av utfärdade aktieoptioner 142 228
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, efter utspädning 67 189 67 178

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.