FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2018-04-01 51 18 672 741
Årets resultat 203 203
Årets totalresultat 203 203
Utdelning -269 -269
Utfärdade köpoptioner 4 4
Inlösta köpoptioner 29 29
Återköpta köpoptioner -11 -11
Återköp av egna aktier -38 -38
Utgående eget kapital 2019-03-31 51 18 590 659
Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2017-04-01 51 18 726 795
Årets resultat 181 181
Årets totalresultat 181 181
Utdelning -235 -235
Utfärdade köpoptioner 3 3
Inlösta köpoptioner 33 33
Återköpta köpoptioner -5 -5
Återköp av egna aktier -31 -31
Utgående eget kapital 2018-03-31 51 18 672 741
Kommentarer till eget kapital se not 20.