Not 5

Segmentrapportering

 

Indelningen i affärsområden speglar Addtechs interna organisation och rapportsystem. Som rörelsesegment redovisar Addtech sina affärsområden. Fram t.o.m. 31 mars 2019 bestod Addtech av fyra affärsområden, Components, Energy, Industrial Process och Power Solutions. Från och med inledningen av det nya räkenskapsåret har koncernen genomfört en omorganisation och bildat ett femte affärsområde. Det nya affärsområdet, Automation, har bildats genom en uppdelning av affärsområdet Components.

 

Syftet med organisationsförändringen är att uppnå en ökad potential för tillväxt och effektivitet bland bolagen då de härigenom enklare kan dra nytta av varandras nätverk och erfarenheter. Genom uppdelningen i Components och Automation kan Addtech på ett effektivare sätt dra nytta av den fortsatta industriella utvecklingen och skapa ytterligare möjligheter till värdeskapande förvärv vilka stärker Addtechs marknadspositioner i utvalda marknadssegment. Dessutom öppnar omorganisationen utvecklingsvägar för fler nyckelpersoner inom Addtech.

 

Automation

Automation marknadsför och säljer intelligenta lösningar, delsystem och komponenter till bland annat industriell automation och infrastruktur, exempelvis lösningar för robotik, styrsystem, sensorer, industriella nätverk och kommunikationsnät.

 

Components

Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik. Kunderna finns främst inom nordisk tillverkningsindustri.

 

Energy

Energy marknadsför och säljer produkter för elektrisk transmission och eldistribution samt produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns främst inom energi- och elinstallationsmarknaden via föreskrivande led och elgrossister.

 

Industrial process

Industrial Process marknadsför och säljer lösningar, delsystem samt komponenter, ofta under eget varumärke, som bidrar till att optimera industriella processer och flöden. Kunderna finns främst inom nordeuropeisk tillverknings- och processindustri.

 

Power solutions

Power Solutions utvecklar, marknadsför och säljer komponenter och systemlösningar som säkerställer kraftförsörjning samt styrning och kontroll av rörelser eller energiflöden. Kunderna finns främst inom specialfordon, energi, elektronik och telekom. Affärsområdet har starka egna varumärken samt nischproduktion.

 

Enligt ny organisation per 2019-04-01

Nettoomsättning
MSEK 2018/2019 2017/2018
Automation 1 946 1 467
Components 1 960 1 535
Energy 2 357 1 846
Industrial Process 2 305 1 677
Power Solutions 1 597 1 510
Koncernposter -17 -13
Addtechkoncernen 10 148 8 022
Rörelseresultat
MSEK 2018/2019 2017/2018
Automation 146 111
Components 191 121
Energy 196 174
Industrial Process 198 127
Power Solutions 194 170
Koncernposter -15 -2
Rörelseresultat 910 701
Finansiella intäkter och kostnader -45 -36
Resultat efter finansiella poster 865 665
Uppgifter per rörelsesegment 2018/2019 2017/2018
Nettoomsättning Externt Internt Totalt Externt Internt Totalt
Components 3 899 5 3 904 2 997 4 3 001
Energy 2 356 1 2 357 1 845 1 1 846
Industrial Process 2 298 7 2 305 1 671 6 1 677
Power Solutions 1 595 2 1 597 1 509 1 1 510
Moderbolaget och koncernposter - -15 -15 -12 -12
Totalt 10 148 0 10 148 8 022 0 8 022
2018/2019 2017/2018
Rörelseresultat, tillgångar och skulder Rörelse- resultat Tillgångar 1) Skulder 1) Rörelse- resultat Tillgångar 1) Skulder 1)
Components 337 2 536 613 232 2 008 461
Energy 196 1 550 405 174 1 213 296
Industrial Process 198 1 372 504 127 914 309
Power Solutions 194 1 083 245 170 1 007 215
Moderbolaget och koncernposter -15 504 2 758 -2 377 2 107
Rörelseresultat, tillgångar och skulder 910 7 045 4 525 701 5 519 3 388
Finansiella intäkter och kostnader -45 -36
Resultat efter finansiella poster 865 665
1) Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella mellanhavanden med koncernföretag.
2018/2019 2017/2018
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella 1) Materiella 1) Totalt Immateriella 1) Materiella 1) Totalt
Components 1 20 21 3 14 17
Energy 0 12 12 1 11 12
Industrial Process 2 25 27 1 9 10
Power Solutions 1 12 13 0 13 13
Moderbolaget och koncernposter 2 1 3 0 1 1
Totalt 6 70 76 5 48 53
1) Beloppen inkluderar inte effekter av företagsförvärv
Avskrivningar på anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Components -74 -13 -87 -52 -11 -63
Energy -49 -12 -61 -42 -10 -52
Industrial Process -20 -15 -35 -15 -12 -27
Power Solutions -30 -11 -41 -27 -8 -35
Moderbolaget och koncernposter 0 -2 -2 -1 -2 -3
Totalt -173 -53 -226 -137 -43 -180
Väsentliga resultatposter andra än avskrivningar, som inte motsvaras av betalningar 2018/2019 Nettovinster Förändring av pensionsskuld Övriga poster Totalt
Components 0 2 12 14
Energy -1 2 -8 -7
Industrial Process 0 - 10 10
Power Solutions 0 1 -2 -1
Moderbolaget och koncernposter 0 -3 -4 -7
Totalt -1 2 8 9
Uppgifter per land 2018/2019 2017/2018
Nettoom- sättning externt Tillgångar 1) Varav anläggnings-tillgångar Nettoom- sättning externt Tillgångar 1) Varav anläggnings-tillgångar
Sverige 3 085 2 630 1 260 2 694 2 170 1 071
Danmark 1 528 1 358 620 1 247 964 446
Finland 1 221 864 369 985 623 252
Norge 1 584 1 035 521 1 137 908 511
Övriga länder 2 730 942 453 1 959 744 392
Moderbolag, koncernposter och ofördelade tillgångar 216 0 110 -2
Totalt 10 148 7 045 3 223 8 022 5 519 2 670
1) Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella tillgångar. De externa intäkterna är baserade på var kunderna är lokaliserade och de redovisade värdena på tillgångarna är baserade på var tillgångarna är lokaliserade.
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Sverige 3 27 30 2 26 28
Danmark 0 3 3 1 3 4
Finland 2 22 24 2 5 7
Norge 0 6 6 0 4 4
Övriga länder 1 12 13 0 10 10
Totalt 6 70 76 5 48 53

 

Koncernen har ingen enskild kund vars intäkter uppgår till 10 procent av de totala intäkterna, varför ingen redovisning finns gällande detta.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.