FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1 April 2018 – 31 mars 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Addtech AB, org nr 556302-9726, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2018/2019. Jämförelser inom parantes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

 

Sidorna Hållbarhetsrapport samt Förvaltningsberättelse, Bolagsstyrning, Styrelse, Ledning, Räkenskaper, Noter och Styrelsens försäkra utgör Addtechs årsredovisning och koncernredovisning. Sidorna Hållbarhetsrapport och Förvaltningsberättelse utgör Addtechs hållbarhetsrapport och sidorna Bolagsstyrning, Styrelse och Ledning utgör Addtechs bolagsstyrningsrapport.

 

Verksamheten

Addtech är en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns inom främst tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 130 självständiga dotterbolag i 20 länder som verkar under egna varumärken och har cirka 2 700 medarbetare. Koncernens försäljning uppgår till drygt 10 miljarder kronor och består till hälften av standardprodukter och hälften av kundanpassade produkter och lösningar. Addtech skapar optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och tillväxt. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

 

Marknadsutveckling

Under året rådde bra affärsklimat inom alla huvudsakliga marknadssegment. Efterfrågan var bra inom segmenten Elektronik, Skog- och processindustrin, Energi, Mekanisk industri, Specialfordon samt Bygg- och installation. Särskilt stark var efterfrågan från det marina segmentet inom Transportation, främst avseende produkter och lösningar för emissionsmätning och rening. Samtliga affärsområden bidrog till koncernens organiska tillväxt och fick bra utväxling på sina ambitioner att ta strategiska positioner inom viktiga strukturella utvecklingsområden. Norden var fortsatt den största geografiska marknaden, men minskade i relation till totalen då försäljningen utanför Norden ökade stabilt, i linje med ambitionerna, som resultat av en kombination av ökad export, förvärv och egna etableringar.

 

Året i korthet

För Addtechs del präglades verksamhetsåret 2018/2019 av intensiv aktivitet med starka resultat och mycket positiv tillväxt som följd. Omsättningen översteg 10 miljarder SEK, en tillväxt på 26 procent varav 11 procent organiskt. Vinsttillväxten, mätt i EBITA, ökade med 29 procent tack vare bra hävstång på vår organiska tillväxt i kombination med förvärv. Förvärvstakten var hög med 14 genomförda förvärv som sammantaget bidrar med en årsomsättning om cirka 960 miljoner kronor. Avkastning på rörelsekapital (R/RK) låg stabilt på 53 procent. I samband med årsstämman den 30 augusti 2018 tillträdde Niklas Stenberg som ny VD och koncernchef för Addtech.

 

 

Utveckling per kvartal

 

Första kvartalet

Årets första kvartal blev starkt, med en organisk försäljningsökning på 9 procent. Detta i kombination med flera genomförda förvärv resulterade i en total vinsttillväxt på 22 procent. Nettoomsättningen ökade med 21 procent och rörelsemarginalen fortsatte att förbättras.

Försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag behöll sin positiva trend, speciellt i kundsegment såsom specialfordon, maskintillverkare, elektronik och fartyg. Efterfrågan var också god från kunder inom medicinteknik och vindkraft medan den var svag inom telekom. Från en låg nivå uppvisade kundsegmentet olja och gas i Norge en förbättring. Det var även en positiv utveckling av efterfrågan på eftermarknadsprodukter till tillverkningsindustrin samt skog- och processindustrin. Försäljning av infrastrukturprodukter till elnätskunder i Norden ökade sammantaget något och efterfrågan på elrelaterade produkter från bygg- och installationskunder utvecklades bra. Under kvartalet genomfördes fyra förvärv.

 

Andra kvartalet

Det starka affärsklimatet höll i sig under årets andra kvartal på de flesta av Addtechs marknader. Den organiska försäljningsökningen om 5 procent i kvartalet och flera genomförda förvärv genererade bra vinsttillväxt. Koncernens rörelsemarginal fortsatte att öka och låg kvar över 10 procent i samtliga affärsområden. Den övergripande efterfrågan höll i sig och i samtliga nordiska länder ökade försäljningen. Även i Addtechs verksamheter utanför Norden var affärsklimatet positivt. Försäljningen av insatskomponenter ökade till tillverkningsföretag som maskintillverkare, elektronik, specialfordon och marin. Framför allt bidrog de två sistnämnda segmenten markant. Efterfrågan var också god inom vindkraftverk och medicinteknik. Kundsegmentet olja och gas hade en fortsatt positiv utveckling medan efterfrågan var svag från kunder inom telekomsegmentet. Efterfrågan på eftermarknadsprodukter till tillverkningsindustrin samt skog- och processindustrin utvecklades positivt. Vi hade en god försäljning av elrelaterade produkter till bygg och installationskunder och efterfrågan av infrastrukturprodukter från nordiska elnätskunder var stabil. Under kvartalet genomfördes åtta förvärv.

 

Tredje kvartalet

Det tredje kvartalet kännetecknades av en fortsatt hög aktivitet i marknaden. Koncernen hade en organisk försäljningsökning om 9 procent, och EBITA ökade med starka 29 procent i kvartalet. Samtliga affärsområden bidrog till ökningen. Efterfrågan var fortsatt god på de flesta marknader. Den största ökningstakten stod Norge för, och affärsläget förbättrades från en redan hög nivå i Finland. Även i Danmark och Sverige var efterfrågan totalt sett positiv, liksom affärsläget utanför Norden. Försäljningen ökade av insatskomponenter till tillverkningsföretag såsom specialfordon, maskintillverkare, elektronik, vindkraft och medicinteknik. Efterfrågan var stabil inom telekomsegmentet medan den ökade något inom olja och gas. Utvecklingen inom det marina segmentet var fortsatt mycket positiv. Efterfrågan på eftermarknadsprodukter till skog- och processindustrin hade en god utveckling liksom försäljningen till tillverkningsindustrin. Försäljningen av infrastrukturprodukter till elnätskunder i Norden ökade medan efterfrågan på nischade produkter inom elkraftsdistribution samt elrelaterade produkter från bygg- och installationskunder var fortsatt stabil.

 

Fjärde kvartalet

Det fjärde kvartalet blev exceptionellt starkt. Totalt steg omsättningen med 35 procent, varav 22 procent organiskt. Återigen levererade alla affärsområden över 10 procents EBITA-marginal. Vad gäller den geografiska utvecklingen sett till Norden, så ökade försäljningen i Danmark och Sverige stadigt. Norge och Finland hade ytterligare lite högre tillväxttakt. Vad gäller kundsegment var efterfrågan fortsatt stark för insatskomponenter och lösningar för specialfordon, maskintillverkare, elektronik och vindkraft. Efterfrågan på eftermarknadsprodukter till skogs- och processindustrin ökade liksom försäljningen till tillverkningsindustrin. Utvecklingen var särskilt stark för produkter för emissionsmätning och rening. Försäljningen av elrelaterade produkter till bygg- och installationskunder var fortsatt stabil på en hög nivå, och efterfrågan på infrastrukturprodukter ökade. Under kvartalet genomfördes två förvärv och ytterligare fyra bolag förvärvades efter räkenskapsårets utgång.

 

Förvärv

Addtech söker kontinuerligt efter bolag att förvärva och för samtal med flera möjliga bolag. Detta verksamhetsår genomfördes 14 förvärv med tillträde under året. Föregående år genomfördes elva förvärv. Årets förvärv har genomförts inom samtliga affärsområden och är både marknadsmässigt och produktmässigt spridda.

Sedan börsnoteringen 2001 har Addtech genomfört cirka 90 företagsförvärv. Under året har följande förvärv genomförts:

 

Synthecs B.V.**

Den 3 april 2018 förvärvades Synthetcs B.V inklusive dotterbolag, Nederländerna, till affärsområde Components. Bolaget levererar automationskomponenter och lösningar inom områdena sensorer, maskinvision, industriell PC, styrsystem mm till den industriella marknaden i Benelux. Synthecs-gruppen har cirka 50 anställda och omsätter 145 MSEK.

 

Xi Instrument AB

Den 3 april 2018 förvärvades Xi Instrument AB, Sverige, till affärsområde Energy. Xi Instrument bedriver verksamhet inom import av elektronisk apparatur avseende i huvudsak utrustning för lokalisering av försörjningssystem under marken. Xi Instrument har 2 anställda och omsätter 13 MSEK.

 

KRV AS

Den 9 april 2018 förvärvades KRV AS, Norge, till affärsområdet Industrial Process. KRV är en ledande leverantör och installatör i Norge av sprinkleranläggningar. Bolaget har 27 anställda och omsätter cirka 55 MSEK.

 

Scanwill Fluid Power ApS och Willtech ApS

Den 9 april 2018 förvärvades Scanwill Fluid Power ApS och Willtech ApS, Danmark, till affärsområde Components. Scanwill konstruerar och tillverkar hydrauliska tryckförstärkare och Willtech producerar expanderproppar för permanent tätning av borrhål i metall. Bolagen fusioneras under namnet Scanwill. Bolagen har tillsammans 4 anställda och omsätter 15 MSEK.

 

Duelco A/S

Den 19 juni 2018 förvärvades Duelco A/S, Danmark, till affärsområdet Energy. Duelco är en väletablerad leverantör av strömfördelningsprodukter till kunder inom installation, industri, elförsörjning, vindkraft och järnväg. Bolaget har 30 anställda och omsätter cirka 150 MSEK.

 

Prisma Teknik AB och Prisma Light AB

Den 28 juni 2018 förvärvades Prisma Teknik AB och Prisma Light AB, Sverige, till affärsområde Energy. Prisma Teknik är ledande leverantör av avancerade övergångssignaler, armbågskontakter för krävande miljöer samt mätinstrument för mätning av vevaxlars skevhet. Prisma Light AB utvecklar och tillverkar LED-belysning för utomhusmiljöer. Bolagen har tillsammans 27 anställda och omsätter cirka 70 MSEK.

 

Fibersystem AB**

Den 29 juni 2018 förvärvades Fibersystem AB, Sverige, till affärsområde Components. Fibersystem är ett högteknologiskt och innovativt cybersäkerhetsföretag som utvecklar fiberoptiska lösningar och lösningar för cybersäkerhet. Produkterna används inom en rad olika industrier världen över, till exempel infrastruktur, hälsovård och tillverkande industri. Bolaget har 12 anställda och omsätter cirka 140 MSEK.

 

TLS Energimätning AB

Den 2 juli 2018 förvärvades TLS Energimätning AB, Sverige, till affärsområde Industrial Process. Bolaget levererar mätutrustning för värme, kyla och vatten till värme- och vattenverk på den svenska, norska och danska marknaden. Bolaget har 9 anställda och omsätter cirka 50 MSEK.

 

Diamont Point International (Europe) Ltd

Den 3 juli 2018 förvärvades Diamond Point International (Europe) Ltd, Storbritannien, till affärsområde Components. Diamond Point utvecklar, tillverkar och säljer innovativa inbyggda datorsystem för krävande OEM-applikationer. Verksamheten är främst riktad mot försvars- och järnvägsindustrin i Storbritannien. Bolaget har 9 anställda och omsätter cirka 40 MSEK.

 

Power Technic ApS

Den 3 juli 2018 förvärvades Power Technic ApS, Danmark, till affärsområde Power Solutions. Power Technic är en väletablerad aktör av strömförsörjningsprodukter primärt till kunder på den danska markanden. Bolaget har 6 anställda och omsätter cirka 50 MSEK.

 

Nordautomation Oy

Den 11 september 2018 förvärvades Nordautomation Oy, Finland, till affärsområde Industrial Process. Nordautomation är marknadsledande i Norden inom design, tillverkning och leverans av utrustning för timmerhantering. Bolaget har 85 anställda och omsätter cirka 155 MSEK.

 

Wood Recycling Sweden AB

Den 4 oktober 2018 förvärvades Wood Recycling Sweden AB, Sverige, till affärsområde Industrial Process. Bolaget har 2 anställda och omsätter cirka 7 MSEK.

 

Nylund Industrial Electronics (inkråm)

Den 2 januari 2019 förvärvades Nylund Industrial Electronics, Finland, till affärsområde Components för att ingå i ett befintligt bolag. Bolaget har
3 anställda och omsätter cirka 35 MSEK.

 

Birepo A/S

Den 29 januari 2019 förvärvades Birepo A/S, Danmark, till affärsområde Components. Birepo utvecklar och levererar kundanpassade lås- och säkerhetslösningar under eget varumärke. Verksamheten är främst riktad mot industri, infrastruktur, energi och transport. Bolaget har 10 anställda och omsätter cirka 35 MSEK.

 

Den sammanlagda initiala köpeskillingen för årets förvärv uppgick till 660 MSEK, inklusive likvida medel i de förvärvade verksamheterna om 96 MSEK.

 

Om samtliga förvärv under räkenskapsåret hade genomförts 1 april 2018 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 870 MSEK, rörelseresultat med 60 MSEK och periodens resultat efter skatt med 45 MSEK. Under räkenskapsåret har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 276.

 

Avyttringar

Solar Supply Sweden AB

Den 20 augusti 2018 avyttrades Solar Supply Sweden AB, som varit en del av Power Solutions, till E.ON Energilösningar AB. Solar Supply hade 5 anställda och en årsomsättning på cirka 80 MSEK.

 

Finansiell utveckling

Nettoomsättning och resultat

Addtechkoncernens nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 26 procent till 10 148 MSEK (8 022). Den organiska tillväxten uppgick till 11 procent, den förvärvade tillväxten uppgick till 12 procent och avyttring påverkade med -1 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 4 procent, motsvarande 289 MSEK.

 

Rörelseresultatet ökade under verksamhetsåret med 30 procent till 910 MSEK (701) och rörelsemarginalen uppgick till 9,0 procent (8,7). Finansnettot uppgick till -45 MSEK (-36) och resultatet efter finansiella poster ökade med 30 procent till 865 MSEK (665). Resultatet efter skatt för verksamhetsåret ökade med 28 procent till 672 MSEK (526) och effektiv skattesats uppgick till 22 procent (21). Resultat per aktie före utspädning för räkenskapsåret uppgick till 9,85 SEK (7,70).

ÅR

NETTOOMSÄTTNING OCH
EBITA-MARGINAL

ÅR

EBITA OCH AVKASTNING PÅ
RÖRELSEKAPITAL, R/RK

 

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde

Avkastning på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 29 procent (28) och avkastning på sysselsatt kapital till 21 procent (22). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 53 procent (53).

 

Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 36 procent (39). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 36,80 SEK (31,10). Koncernens nettoskuld uppgick vid
periodens utgång till 1 700 MSEK (1 176) exklusive pensionsskuld om 260 MSEK (229).

 

Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner, uppgick till 0,7 (0,6).

 

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utyttjade krediter uppgick sammantaget till 566 MSEK (573) per den 31 mars 2019. Innan verksamhetsårets utgång beviljades ytterligare krediter på sammanlagt 600 MSEK. Dessa blev tillgängliga den 1 april 2019, då även 100 MSEK amorterades. Därmed hade Addtech utöver de redovisade krediterna ytterligare 500 MSEK tillgängligt per den 1 april 2019.

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under verksamhetsåret till 524 MSEK (539). Förändring i rörelsekapitalet bestod främst av högre kundfordringar. Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 645 MSEK (477). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 94 MSEK (54) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 12 MSEK (7). Utdelning från intressebolag uppgick till 2 MSEK (4).

Återköp av egna aktier uppgick till 38 MSEK (31) och återköp av köpoptioner uppgick till 11 MSEK (5). Inlösta och utfärdade köpoptioner uppgick till 33 MSEK (36). Utdelning till moderbolagets aktieägare uppgick till 269 MSEK (235), vilket motsvarar 4,00 SEK (3,50) per aktie.

 

Affärsområden

Indelningen i affärsområden speglar Addtechs interna organisation och rapportsystem. Addtech redovisar sina affärsområden som rörelsesegment. Addtech var under 2018/2019 organiserat i följande fyra affärs-
områden: Components, Energy, Industrial Process och Power Solutions. Efter den 1 april 2019 har ytterligare ett affärsområde, Automation, skapats. För ytterligare information om koncernens rörelsesegment se vidare not 5.

 

Components

Components nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 30 procent till 3 904 MSEK (3 001) och EBITA ökade med 45 procent till 414 MSEK (284).

 

Energy

Energys nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 28 procent till 2 357 MSEK (1 846) och EBITA ökade med 13 procent till 244 MSEK (215).

 

Industrial process

Industrial Process nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 37 procent till 2 305 MSEK (1 677) och EBITA ökade med 54 procent till 219 MSEK (142).

 

Power solutions

Power Solutions nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 6 procent till 1 597 MSEK (1 510) och EBITA ökade med 13 procent till 223 MSEK (198).

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

En affärsverksamhet är alltid förenad med risk. Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. En effektiv riskbedömning förenar Addtechs affärsmöjligheter och resultat med aktieägarnas och andra intressenters krav på stabil och långsiktig värdeutveckling samt kontroll. Vid en bedömning av Addtechs framtida utveckling är det därför viktigt att vid sidan av möjligheter till positiv utveckling även beakta olika risker i verksamheten. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i årsredovisningen samt en allmän omvärldsbedömning. Addtech arbetar med riskhantering på ett såväl strategiskt som operativt plan. Riskhantering handlar om att identifiera, mäta och förhindra att risker realiseras, samt att löpande göra förbättringar för att minska framtida risker. Addtech har policys och instruktioner för att identifiera avvikelser som skulle kunna utvecklas till risker. Risknivån i verksamheten följs systematiskt upp i styrelsemöten och månadsrapporter där avvikelser eller risker identifieras och åtgärdas. De riskfaktorer som har störst betydelse för Addtech är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. Addtech påverkas även av finansiella risker såsom transaktionsexponering, omräkningsexponering, finansierings- och ränterisk samt kredit- och motpartsrisk. En mer detaljerad beskrivning av hur Addtech hanterar de finansiella riskerna finns i not 3.

RISK/BESKRIVNING ADDTECHS HANTERING
Konjunktur och marknad  
Efterfrågan på Addtechs produkter och tjänster påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer som ligger utanför Addtechs kontroll, såsom den producerande industrins utveckling och investeringsvilja, läget i ekonomin i allmänhet samt förhållanden på den globala kapitalmarknaden. En försvagning av dessa faktorer på de marknader som Addtech är verksamt kan medföra negativa effekter på finansiell ställning och resultat. Med ett stort antal dotterbolag med fokus på olika nischmarknader samt merförsäljning av teknisk service, support och förbrukningsmaterial kan Addtech vara mindre känsligt för konjunktursvängningar inom enstaka industrinäringar, branscher eller geografiska områden. Addtech arbetar också kontinuerligt för att utveckla verksamheter som är mindre beroende av en specifik marknad samt anpassa kostnader efter specifica förutsättningar.
Strukturförändringar  
Globalisering, digitalisering och snabb teknikutveckling driver strukturförändringen i kundledet. Utvecklingen kan både öka efterfrågan på Addtechs kvalificerade tjänster men också leda till att Addtechs kunder försvinner genom sammanslagningar, nedläggningar och utflyttning till t. ex. lågkostnadsländer. Addtechs unika mervärden som tjänster med högt teknikinnehåll, specialistkunskaper inom avancerad teknisk rådgivning, utmärkt service och stark närvaro på nischmarknader motverkar konkurrens. Addtechs konkurrenskraft ger också möjlighet att leverera utanför det geografiska närområdet. Koncernens exponering mot ett stort antal branscher i kombination med att ingen kund svarar för mer än två procent av koncernens omsättning utgör ett visst skydd mot negativ resultatpåverkan.
Konkurrens  
Merparten av Addtechs dotterbolag är verksamma inom branscher som är utsatta för konkurrens. Vidare kan det ske en konsolidering i branschen på leverantörssidan och större sammanslagna leverantörer kan ha ett bredare erbjudande vilket kan leda till prispress. Dotterbolagens framtida konkurrensmöjligheter är beroende av förmågan att ligga i teknikens framkant och snabbt agera på nya marknadsbehov. En ökad konkurrens eller en försämrad förmåga hos ett dotterbolag att möta nya marknadsbehov, kan ha en negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat. Addtech strävar efter att erbjuda produkter och tjänster där priset inte är den enskilt avgörande faktorn. Genom att arbeta nära såväl leverantörer som kunder utvecklas kontinuerligt vårt kunnande och vår konkurrenskraft. Vi tillför värde i form av omfattande teknisk kunskap, leveranssäkerhet, service och tillgänglighet vilket begränsar risken att kunden minskar sin efterfrågan. För att minska konkurrensrisken från leverantörer arbetar Addtech löpande med att se till att ett samarbete med koncernen är den mest lönsamma försäljningsstrategin.
Miljö  
Ändrad miljölagstiftning kan påverka försäljning av våra produkter, transporter av varor samt det sätt på vilket våra kunder använder produkterna. En oförmåga att möta kundernas ökade miljökrav kan påverka försäljningen. Det finns även en risk att något av koncernens dotterbolag, genom sitt organisationsnummer, kan knytas till ett historiskt ansvar enligt miljöbalken. Addtechs dotterbolag ägnar sig i huvudsak åt handel och verksamheter som har en begränsad direkt miljöpåverkan. Inom koncernen bedrivs begränsad tillverkning. Koncernen följer upp verksamheten och miljörelaterade risker med hållbarhetsrapportering och samtliga bolag följer koncernens Uppförandekod. Addtech genomför i samband med förvärv analys av organisationsnummer för att motverka risken att bli ersättningsskyldig för historiska miljöärenden.
Förmåga att rekrytera och behålla personal  
Addtechs fortsatta framgång är beroende av att kunna behålla erfarna medarbetare med specifik kompetens samt rekrytera nya kunniga personer. Det finns nyckelpersoner såväl bland ledande befattningshavare som bland koncernens medarbetare i övrigt. Det finns en risk för att en eller flera ledande befattningshavare eller andra nyckelpersoner lämnar koncernen med kort varsel, till exempel på grund av stress, arbetsmiljö eller utvecklingsmöjligheter. För det fall Addtech misslyckas med att rekrytera lämpliga ersättare för dem eller nya kompetenta nyckelpersoner framgent kan det ha en negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat. Addtech prioriterar att skapa goda förutsättningar för att personal skall utvecklas och trivas inom koncernen. I förvärvsstrategin ingår att bolagens nyckelpersoner ska vara väl motiverade att självständigt fortsätta driva bolaget som en del av koncernen. Addtechs Affärsskola riktar sig till såväl nyanställda som ledande befattningshavare och ökar den interna kunskapsöverföringen, vidareutvecklar medarbetarna samt förädlar företagskulturen. Koncernens regelbundna medarbetarundersökningar syftar till att ta reda på hur medarbetarna ser på arbetsgivare, arbetssituation och vad som kan förbättras och utvecklas.
Förvärv och goodwill  
Addtech har historiskt genomfört flertalet förvärv. Strategiska förvärv kommer även fortsättningsvis utgöra en viktig del av tillväxten. Det finns dock en risk att Addtech inte kommer att kunna identifiera lämpliga förvärvsobjekt på grund av till exempel konkurrens med andra förvärvare. Även kostnader hänförliga till förvärv kan bli högre än förväntat och positiva resultateffekter kan ta längre tid att realisera än förväntat. Risk för nedskrivning av goodwill uppstår om en affärsenhet underpresterar i förhållande till de antaganden som gällde vid värderingen och eventuell nedskrivning kan komma att påverka koncernens finansiella ställning och resultat negativt. Ytterligare risker förknippade med förvärv är integrationsrisker och exponering för okända förpliktelser. Addtech har mångårig och gedigen erfarenhet av att förvärva och prissätta bolag. Samtliga potentiella förvärv och deras verksamheter granskas noga innan förvärvet genomförs. Det finns väl inarbetade processer och strukturer för att prissätta, genomföra och integrera förvärvade bolag. I de avtal som ingås eftersträvas att erhålla erforderliga garantier för att begränsa risken för okända förpliktelser. Det stora antal bolag som förvärvas innebär en väsentlig riskspridning.
Finansiella risker  
Inom koncernen finns olika finansiella risker. Valutarisk är risken för att valutakurser får en negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat. Transaktionsexponering är risken som uppstår som ett resultat av att koncernen har in- och utbetalningar till följd av betalningsflöden i utländsk valuta. Omräkningsexponering uppstår som ett resultat av att koncernen genom utländska dotterbolag har nettoinvesteringar i utländska valutor. Koncernen är även exponerad för finansieringsrisk, dvs risken att finansiering av koncernens kapitalbehov försvåras eller fördyras. Med ränterisk menas risken att ofördelaktiga förändringar i räntenivåer får en negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat. Addtech eftersträvar en strukturerad och effektiv hantering av de finansiella risker som uppstår i verksamheten i enlighet med den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Finanspolicyn ger uttryck för ambitionen att identifiera, minimera och kontrollera de finansiella riskerna samt hur ansvaret för att hantera dessa risker ska fördelas inom organisationen. Målsättningen är att minimera resultateffekten av de finansiella riskerna. En mer detaljerad beskrivning av hur Addtech hanterar de finansiella riskerna finns i not 3.
Leverantörer och kunder
 
För att kunna leverera produkter är Addtech beroende av att externa leverantörer uppfyller ingångna avtal, gällande till exempel volym, kvalitet och leveranstid. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser kan ha en negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat. Addtechs anseende är också beroende av att leverantörerna har en hög affärsetisk moral, exempelvis gällande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö. Avtal med kunder är varierande bland annat avseende avtalslängd, garantier och ansvarsbegränsningar. I vissa kund- och leverantörsrelationer saknas skriftliga avtal vilket kan skapa en legal osäkerhet kring avtalsinnehåll. Addtechs många och goda relationer med noggrant utvalda leverantörer minskar risken för att Addtech inte ska kunna leverera som utlovat. För att säkerställa att koncernens höga standard vad gäller affärsetik efterföljs ska alla leverantörer också följa Addtechs Upp- förandekod för leverantörer. Flertalet bolag genomför även särskilda leverantörsgranskningar. Addtech är i ett längre perspektiv inte beroende av någon enskild leverantör eller kund. Addtechs största kund uppgår till cirka 3,5 procent av koncernens nettoomsättning.
Organisation  
Addtechs decentraliserade organisation bygger på att dotterbolagen har ett stort lokalt ansvar för sin verksamhet. Det ställer höga krav på finansiell rapportering och uppföljning och brister inom detta kan medföra bristfällig kontroll och styrning av verksamheten. Addtech styr sina dotterbolag genom ett aktivt styrelsearbete, koncerngemensamma policys, finansiella mål och instruktioner avseende finansiell rapportering. Genom att vara en aktiv ägare och följa dotterbolagens utveckling kan risker snabbt identifieras och åtgärdas i enlighet med koncernens riktlinjer.
Säsongseffekter  
Risken för att Addtechs verksamhet, resultat och kassaflöde påverkas av kraftiga säsongseffekter styrt av kundernas efterfrågan. Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur innebär inga väsentliga säsongseffekter. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen.
Affärsetik och mänskliga rättigheter  
Addtechs fortsatta framgång är starkt beroende av vårt goda anseende och affärsetik. Brott mot mänskliga rättigheter i egna eller leverantörers verksamheter skulle ha en negativ inverkan på koncernens anseende bland medarbetare, kunder och andra intressenter samt påverka efterfrågan på koncernens produkter. Koncernen arbetar internt med affärsetik genom exempelvis utbildningar inom Addtech Academy samt följer årligen upp efterlevnad av regler kring anti-korruption och mänskliga rättigheter. Addtechs många och goda relationer med noggrant utvalda leverantörer minskar risken för att brott mot mänskliga rättigheter skulle förekomma hos våra leverantörer. För att säkerställa att koncernens höga standard vad gäller affärsetik efterföljs ska alla leverantörer följa Addtechs Uppförandekod för leverantörer och särskilda leverantörsgranskningar genomförs.

Medarbetare och utveckling

 

Medarbetare

Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 2 759, vilket kan jämföras med 2 358 vid räkenskapsårets ingång. Under räkenskapsåret har genomförda förvärv och avyttringen netto ökat antalet medarbetare med 271. Medelantalet medarbetare uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 590.

2018/2019 2017/2018 2016/2017
Medelantal anställda 2 590 2 283 2 133
andel män 74% 74% 75%
andel kvinnor 26% 26% 25%
Åldersfördelning upp till 29 år 11% 10 10%
30–49 år 48% 50% 53%
50 år och upp 41% 40% 37%
Genomsnittsålder 45 år 46 år 45 år
Personalomsättning 12% 12% 13%
Genomsnittlig anställningstid Cirka 9 år Cirka 10 år Cirka 10 år

Forskning och utveckling

Addtech bedriver i begränsad utsträckning egen forskning och utveckling. Vår affärsidé är att erbjuda högteknologiska produkter och lösningar till företag inom tillverkande industri och infrastruktur.

 

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen har beslutat inför årsstämman i augusti 2019 att föreslå oförändrade riktlinjer jämfört med föregående år:

 

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till VD och övriga medlemmar av Addtechs koncernledning (”koncernledningen”).

 

Addtech strävar efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och som därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av de komponenter som anges nedan.

 

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen revideras årligen. Rörlig lön kan bland annat baseras på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara premiebestämda.

 

Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela koncernledningen och utformas i förhållande till praxis i marknaden. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

 

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska innefatta överlåtelse av aktier i bolaget. Medlemmar i koncernledningen har att iaktta en uppsägningstid om 6 månader vid egen uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om högst 12 månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från bolagets sida är medlemmar i koncernledningen, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner. Inget avgångsvederlag utgår vid egen uppsägning.

 

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

 

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut.

Se även not 6 Anställda och personalkostnader.

 

Utdelning

Addtechs utdelningspolicy innebär en målsättning att föreslå en utdelning som överstiger 30 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Vid förslag till utdelning beaktas koncernens eget kapital, långsiktiga finansierings- och investeringsbehov, tillväxtplaner och andra faktorer som bolagets styrelse anser vara av betydelse. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman i augusti 2019 en utdelning om 5,00 SEK per aktie (4,00). Utdelningen motsvarar totalt 336 MSEK (269) vilket motsvarar en utdelningsandel om 51 (52) procent.

 

Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget Addtech AB omfattar koncernledning, koncernrapportering och finansförvaltning.

 

Moderbolagets nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 62 MSEK (58) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 MSEK (-11). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick
till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid årets utgång till 175 MSEK (69).

 

Framtidsutsikter och händelser efter räkenskapsårets utgång

 

Framtidsutsikter

Addtech verkar på en internationell teknikhandelsmarknad där efterfrågan i stor utsträckning påverkas av makroekonomiska faktorer. Koncernens bolag är verksamma inom skilda men noga utvalda nischer vilket ger en utjämnande effekt mellan branscher, geografiska marknader och kundsegment. Våra självständiga bolag arbetar kontinuerligt med att anpassa sig till förändringar utifrån deras marknads- och konkurrenssituation.

 

Historiskt har Addtechs kontinuerliga strävan efter resultattillväxt, lönsamhet (R/RK) och utveckling gett en god genomsnittlig värdetillväxt. Vårt kassaflöde och finansiella ställning är en stabil grund för fortsatt långsiktig lönsam tillväxt efter samma affärsidé.

 

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Från den 1 april 2019 har en omorganisation genomförts och ett femte affärsområde, Automation, bildats genom en uppdelning av affärsområde Components.

 

Den 1 april förvärvades Omni Ray AG, Schweiz, till affärsområde Automation. Omni Ray är ett teknikhandels- och serviceföretag, med en stark position på den schweiziska marknaden för automationslösningar inom industri, infrastruktur, transport och medicinteknik. Företaget har 65 anställda och omsätter 330 MSEK.

 

Den 1 april förvärvades Thurne Teknik AB, Sverige, till affärsområde Industrial Process. Thurne Teknik är en ledande leverantör av komponenter, utrustning och avancerade processystem till primärt den kemiska och farmaceutiska industrin i Norden och Baltikum. Thurne Teknik har 19 anställda och omsätter cirka 100 MSEK.

 

Den 1 april förvärvades AB N.O. Rönne, Sverige, till affärsområdet Industrial Process. N.O. Rönnes huvudsakliga verksamhet består av tillverkning av kundanpassade specialpackningar och tätningar genom stansning och skärning. Bolaget har 4 anställda och omsätter 8 MSEK.

Den 6 maj förvärvades Best Seating Systems Walter Tausch GmbH, Österrike, till affärsområde Power Solutions. Företaget är en nischad aktör som levererar ergonomiska förarstolar och kringkomponenter till maskiner, bussar och tåg i Mellaneuropa. Bolaget har 5 anställda och omsätter 23 MSEK.

Den 12 juni förvärvades Thiim A/S, Danmark, till affärsområde Automation. Företaget utvecklar och levererar komponenter och lösningar inom industriell kommunikation, kundanpassad elektronik och elektromekanik. Verksamheten är främst riktad mot OEM-industri, automation och infrastruktur. Bolaget har 15 anställda och omsätter cirka 50 MDKK.

 

Till årsstämmans i Addtech AB förfogande står: 2018/2019

 

Förslag till vinstdisposition 2018/2019
Balanserad vinst 387 MSEK
Årets vinst 203 MSEK
590 MSEK
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägarna utdelas 5,0 SEK per aktie 1) 336 MSEK
Till balanserade vinstmedel överförs 254 MSEK
590 MSEK

* Beräknat på antal utestående aktier per den 31 maj 2019. Det totala utdelningsbeloppet kan komma att ändras om antalet återköpta egna aktier förändras innan avstämningsdagen för utdelning, vilken föreslås till den 2 september 2019.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.