Not 16

Leasing

Operationella leasingavtal Koncernen Moderbolaget
Addtech som leasetagare 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018
Leasingavgifter
Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 169 121 5 5
varav variabla avgifter 2 1
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara avtal fördelar sig på förfallotidpunkter enligt följande:
Inom ett år 148 88 5 5
Senare än ett år men inom fem år 369 197 3 9
5 år och senare 102 25
Totala framtida minimileasingavgifter 619 310 8 14
Väsentliga operationella leasingavtal utgörs i huvudsak av hyreskontrakt på lokaler vari koncernen bedriver verksamhet.

Addtech som leasegivare

För närvarande finns inga väsentliga operationella leasingintäkter inom koncernen.

 

Finansiella leasingavtal

För närvarande finns inga väsentliga finansiella leasingavtal inom koncernen.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.