MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

MSEK Not 2019-03-31 2018-03-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 14
Materiella anläggningstillgångar 15 1 2
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 17 1 004 1 004
Fordringar på koncernföretag 17 1 984 1 692
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 988 2 696
Summa anläggningstillgångar 2 989 2 698
Omsättningstillgångar
Fordringar på koncernföretag 808 449
Övriga fordringar 2 3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 11 9
Summa kortfristiga fordringar 821 461
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 821 461
SUMMA TILLGÅNGAR 3 810 3 159
Eget kapital och skulder 20
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 51 51
Reservfond 18 18
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 387 491
Årets resultat 203 181
Summa eget kapital 659 741
Obeskattade reserver 21 447 431
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 22 15 15
Skulder
Skulder till koncernföretag 24 264 291
Skulder till kreditinstitut 24 600 300
Summa långfristiga skulder 864 591
Skulder till kreditinstitut 25 1 130 821
Leverantörsskulder 5 3
Skulder till koncernföretag 665 524
Skatteskulder 0 8
Övriga skulder 2 5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 23 20
Summa kortfristiga skulder 1 825 1 381
Summa eget kapital och skulder 3 810 3 159

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.