KONCERNENS RESULTATRÄKNING

MSEK Not 2018/2019 2017/2018
Nettoomsättning 4, 5 10 148 8 022
Kostnad för sålda varor -7 025 -5 522
Bruttoresultat 3 123 2 500
Försäljningskostnader -1 677 -1 364
Administrationskostnader -565 -455
Övriga rörelseintäkter 9 47 59
Övriga rörelsekostnader 9 -21 -42
Resultat från andelar i intresseföretag 3 3
Rörelseresultat 3-10, 16 910 701
Finansiella intäkter 11 5 4
Finansiella kostnader 11 -50 -40
Finansnetto -45 -36
Resultat före skatt 865 665
Skatt 13 -193 -139
Årets resultat 672 526
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 660 514
Innehav utan bestämmande inflytande 12 12
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 30 9,85 7,70
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 30 9,80 7,65
Medelantal aktier efter återköp (’000) 67 047 66 950
Antal aktier vid periodens utgång efter återköp (’000) 67 057 66 992

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.