MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

MSEK Not 2018/2019 2017/2018
Nettoomsättning 62 58
Administrationskostnader -84 -71
Rörelseresultat 6–8, 16 -22 -13
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 11 22 17
Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 3 1
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -19 -16
Resultat efter finansiella poster -16 -11
Bokslutsdispositioner 12 278 244
Resultat före skatt 262 233
Skatt 13 -59 -52
Årets resultat 203 181

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.