MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

MSEK Not 2018/2019 2017/2018
Nettoomsättning 62 58
Administrationskostnader -84 -71
Rörelseresultat 68, 16 -22 -13
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 11 22 17
Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 3 1
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -19 -16
Resultat efter finansiella poster -16 -11
Bokslutsdispositioner 12 278 244
Resultat före skatt 262 233
Skatt 13 -59 -52
Årets resultat 203 181