Not 20

Eget kapital
KONCERNEN
Övrigt tillskjutet kapital

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägare.

Koncernen
Reserver 1) 2018/2019 2017/2018
Omräkningsreserv
Ingående omräkningsreserv 87 -25
Årets omräkningseffekt 36 112
Utgående omräkningsreserv 123 87
Utgående säkringsreserv 0 0
Reserver totalt 123 87
1) Avser reserver hänförliga till moderbolagets aktieägare.

Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor.


Säkringsreserv
Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte har inträffat.


Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinst- medel i moderbolaget och dess dotterföretag. Tidigare avsättningar till reservfond ingår i denna eget kapitalpost.


Återköpta aktier
Återköpta aktier innefattar anskaffningskostnaden för egna aktier som innehas av moderbolaget. Per balansdagen uppgick koncernens innehav av egna aktier till 1 141 387 (1 206 145).


Utdelning
Efter balansdagen har styrelsen föreslagit utdelning om 5,00 kronor per aktie. Utdelningen blir föremål för fastställelse på årsstämman den 29 augusti 2019.

Förslag till vinstdisposition 2018/2019
Balanserad vinst 387 MSEK
Årets vinst 203 MSEK
590 MSEK
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägarna utdelas 5,00 SEK per aktie 1) 336 MSEK
Till balanserade vinstmedel överförs 254 MSEK
590 MSEK
1) Beräknat på antal utestående aktier per den 31 maj 2019. Det totala utdelningsbeloppet kan komma att ändras om antalet återköpta egna aktier förändras innan avstämningsdagen för utdelning, vilken föreslås till den 2 september 2019.

MODERBOLAGET
Bundna fonder
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.


Reservfond
Syftet med reservfonden är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust.


Balanserade vinstmedel
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat och eventuell fond för verkligt värde summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.


Antal aktier
Antalet aktier per 31 mars 2019 utgörs dels av 3 229 500 aktier av serie A medförande 10 röster per aktie och dels av 64 968 996 aktier av serie B medförande 1 röst per aktie. Aktiens kvotvärde är 0,75 SEK. 1 141 387 aktier av serie B har återköpts, inom ramen för bolagets pågående återköpsprogram. Netto, efter avdrag för återköpta aktier, uppgår antalet B-aktier till 63 827 609.

Antal utestående aktier 2019-03-31 A-aktier B-aktier Samtliga aktieslag
Vid årets början 3 229 500 63 762 851 66 992 351
Lösen av köpoptioner 264 758 264 758
Återköp av egna aktier -200 000 -200 000
Omvandling av A- till B-aktier
Vid årets slut 3 229 500 63 827 609 67 057 109
Antal utestående aktier 2018-03-31 A-aktier B-aktier Samtliga aktieslag
Vid årets början 3 237 564 63 586 211 66 823 775
Lösen av köpoptioner 368 576 368 576
Återköp av egna aktier -200 000 -200 000
Omvandling av A- till B-aktier -8064 8 064
Vid årets slut 3 229 500 63 762 851 66 992 351

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.