GRI-INDEX

Hållbarhetsrapporten 2018/2019 har tagits fram i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Addtech redovisar enligt GRI Standards: tillämpningsnivå Core och rapporten avser räkenskapsåret 1 april 2018 - 31 mars 2019. I samband med räkenskapsårets slut rapporterar samtliga Addtechs bolag in hållbarhetsdata som en del av den icke-finansiella rapporteringen. Om inte annat anges omfattar hållbarhetsredovisningen samtliga bolag och hela koncernens verksamhet. Jämförelsesiffror inom parentes avser föregående räkenskapsår, 1 april 2017 - 31 mars 2018. Alla diagram visar aggregerad koncerndata. I de fall där vi har möjlighet och ser ett värde i det, bryter vi ned och redovisar hållbarhetsdata uppdelat på kön, ålder och/eller befattning i organisationen.

Detta index visar vilka frågor som besvarats och var du hittar svaren. Sidnummer som anges är för Addtechs Årsredovisning PDF.

TYP AV INFORMATION SIDA KOMMENTAR/UTELÄMNANDE
GRI 102: Generella upplysningar
102-1 Organisationens namn 97
102-2 Verksamhet, produkter, varumärken, tjänster 14-23, 70-73
102-3 Huvudkontorets geografiska plats 97
102-4 Verksamhetens geografiska plats 13, 71-73
102-5 Ägarstruktur 33-34, 97
102-6 Marknader 13, 14-23, 70-73
102-7 Organisationens storlek 3, 41, 52-54 Totalt antal produkter ej tillgängligt.
102-8 Information om medarbetare 30-31, 41, 73  Uppdelning per land och kön ej tillgängligt för samtliga punkter.
102-9 Leverantörskedja 7, 30
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen eller leverantörskedjan 36-37
102-11 Försiktighetsprincipen eller annan princip 61
102-12 Externa initiativ 24-25
102-13 Medlemskap i branschorganisationer Ej tillämpligt.
102-14 Uttalande från ledande befattningshavare 5
102-16 Värderingar, principer och normer 9, 24-25, 27-31
102-18 Bolagsstyrning 43
102-40 Intressentgrupper 26
102-41 Kollektivavtal Ej tillgängligt. Regleras i uppförandekod.
102-42 Identifiera och välja intressentgrupper 26
102-43 Strategi för kommunikation med intressenter 26
102-44 Väsentliga områden och frågor 24-25
102-45 Enheter som ingår i koncernredovisningen 35 För mer information om koncernens dotterbolag, se addtech.com
102-46 Definiera rapportinnehåll och ämnesgränser Index Se text ovanför GRI-index.
102-47 Väsentliga ämnen 26
102-48 Förändringar i information Inga förändringar
102-49 Förändringar i rapportering Från den 1 april 2019 har ett nytt affärsområde, Automation, inrättats
102-50 Rapporteringsperiod Index Se text ovanför GRI-index.
102-51 Senaste rapport Index Se text ovanför GRI-index.
102-52 Redovisningscykel Index Se text ovanför GRI-index.
102-53 Kontaktinformation vid frågor om rapporten 97 Kontaktperson Kerstin Danasten, kommunikationschef
102-54 Uttalande om rapportering i enlighet med GRI Standards Index Se text ovanför GRI-index.
102-55 Innehållsförteckning enligt GRI Index
102-56 Extern granskning Index Rapporten är ej granskad externt.
GRI 103: Strategisk ansats
103-1 Förklaring av väsentligt område och gränsdragningar 24-31
103-2 Strategi 24-31
103-3 Utvärdering av strategin 24-31
GRI 201: Ekonomi
201-1 Direkt ekonomiskt värdeskapande 27, 52-54
GRI 302, 305, 307: Miljö
302-1 Energiförbrukning inom organisationen 25, 28
302-3 Intensitetsmått energi 28-29
305-1 Direkt (scope 1) växthusgasutsläpp 28-29 Scope 1 innefattar samtliga kategorier i stapeldiagrammet bortsett från "Energianvändning".
305-2 Indirekt (scope 2) växthusgasutsläpp 28-29 Scope 2 innefattar koldioxidutsläpp från "Energianvändning". Se stapeldiagram.
305-4 Intensitetsmått växthusgaser 28
307-1 Bristande efterlevnad av miljölagstiftning och bestämmelser 28
GRI 401, 403-405, 419: Socialt
401-1 Nyanställningar och personalomsättning 30-31 Uppdelning per ålder och befattning ej tillgängligt.
403-2 Skador och skadefrekvens 31 Uppdelning per land och kön ej tillgängligt.
404-1 Genomsnittligt antal utbildningstimmar Ej tillgängligt
404-3 Andel medarbetare med regelbundna mål-och utvecklingssamtal 31 Uppdelning per kön och befattning ej tillgängligt.
405-2 Kvinnors lön som andel av männens Ej tillgängligt
419-1 Bristande efterlevnad av ekonomiska och sociala lagar och bestämmelser 31

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.