GRI-INDEX

Hållbarhetsrapporten 2018/2019 har tagits fram i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Addtech redovisar enligt GRI Standards: tillämpningsnivå Core och rapporten avser räkenskapsåret 1 april 2018 - 31 mars 2019. I samband med räkenskapsårets slut rapporterar samtliga Addtechs bolag in hållbarhetsdata som en del av den icke-finansiella rapporteringen. Om inte annat anges omfattar hållbarhetsredovisningen samtliga bolag och hela koncernens verksamhet. Jämförelsesiffror inom parentes avser föregående räkenskapsår, 1 april 2017 - 31 mars 2018. Alla diagram visar aggregerad koncerndata. I de fall där vi har möjlighet och ser ett värde i det, bryter vi ned och redovisar hållbarhetsdata uppdelat på kön, ålder och/eller befattning i organisationen.

Detta index visar vilka frågor som besvarats och var du hittar svaren. Sidnummer som anges är för Addtechs Årsredovisning PDF.

TYP AV INFORMATION SIDA KOMMENTAR/UTELÄMNANDE
GRI 102: Generella upplysningar
102-1 Organisationens namn 97
102-2 Verksamhet, produkter, varumärken, tjänster 14-23, 70-73
102-3 Huvudkontorets geografiska plats 97
102-4 Verksamhetens geografiska plats 13, 71-73
102-5 Ägarstruktur 33-34, 97
102-6 Marknader 13, 14-23, 70-73
102-7 Organisationens storlek 3, 41, 52-54 Totalt antal produkter ej tillgängligt.
102-8 Information om medarbetare 30-31, 41, 73  Uppdelning per land och kön ej tillgängligt för samtliga punkter.
102-9 Leverantörskedja 7, 30
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen eller leverantörskedjan 36-37
102-11 Försiktighetsprincipen eller annan princip 61
102-12 Externa initiativ 24-25
102-13 Medlemskap i branschorganisationer Ej tillämpligt.
102-14 Uttalande från ledande befattningshavare 5
102-16 Värderingar, principer och normer 9, 24-25, 27-31
102-18 Bolagsstyrning 43
102-40 Intressentgrupper 26
102-41 Kollektivavtal Ej tillgängligt. Regleras i uppförandekod.
102-42 Identifiera och välja intressentgrupper 26
102-43 Strategi för kommunikation med intressenter 26
102-44 Väsentliga områden och frågor 24-25
102-45 Enheter som ingår i koncernredovisningen 35 För mer information om koncernens dotterbolag, se addtech.com
102-46 Definiera rapportinnehåll och ämnesgränser Index Se text ovanför GRI-index.
102-47 Väsentliga ämnen 26
102-48 Förändringar i information Inga förändringar
102-49 Förändringar i rapportering Från den 1 april 2019 har ett nytt affärsområde, Automation, inrättats
102-50 Rapporteringsperiod Index Se text ovanför GRI-index.
102-51 Senaste rapport Index Se text ovanför GRI-index.
102-52 Redovisningscykel Index Se text ovanför GRI-index.
102-53 Kontaktinformation vid frågor om rapporten 97 Kontaktperson Kerstin Danasten, kommunikationschef
102-54 Uttalande om rapportering i enlighet med GRI Standards Index Se text ovanför GRI-index.
102-55 Innehållsförteckning enligt GRI Index
102-56 Extern granskning Index Rapporten är ej granskad externt.
GRI 103: Strategisk ansats
103-1 Förklaring av väsentligt område och gränsdragningar 24-31
103-2 Strategi 24-31
103-3 Utvärdering av strategin 24-31
GRI 201: Ekonomi
201-1 Direkt ekonomiskt värdeskapande 27, 52-54
GRI 302, 305, 307: Miljö
302-1 Energiförbrukning inom organisationen 25, 28
302-3 Intensitetsmått energi 28-29
305-1 Direkt (scope 1) växthusgasutsläpp 28-29 Scope 1 innefattar samtliga kategorier i stapeldiagrammet bortsett från "Energianvändning".
305-2 Indirekt (scope 2) växthusgasutsläpp 28-29 Scope 2 innefattar koldioxidutsläpp från "Energianvändning". Se stapeldiagram.
305-4 Intensitetsmått växthusgaser 28
307-1 Bristande efterlevnad av miljölagstiftning och bestämmelser 28
GRI 401, 403-405, 419: Socialt
401-1 Nyanställningar och personalomsättning 30-31 Uppdelning per ålder och befattning ej tillgängligt.
403-2 Skador och skadefrekvens 31 Uppdelning per land och kön ej tillgängligt.
404-1 Genomsnittligt antal utbildningstimmar Ej tillgängligt
404-3 Andel medarbetare med regelbundna mål-och utvecklingssamtal 31 Uppdelning per kön och befattning ej tillgängligt.
405-2 Kvinnors lön som andel av männens Ej tillgängligt
419-1 Bristande efterlevnad av ekonomiska och sociala lagar och bestämmelser 31