ADDTECHAKTIEN

Aktiekursutveckling och omsättning
Addtechs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Sedan noteringen i september 2001 har den genomsnittliga kursuppgången fram till och med 31 mars 2019 uppgått till 16 procent per år. Stockholmsbörsens index OMX Stockholm förändrades under motsvarande period med i genomsnitt 6 procent.


Addtechaktien ökade under räkenskapsåret i värde med 15 procent. Stockholmsbörsens index OMX Stockholm ökade under motsvarande period med 5 procent. Högsta betalkurs under året var 219,50 SEK och noterades den 11 juni 2018. Den lägsta noteringen var 154,00 SEK och noterades den 27 december 2018. Sista betalkurs vid räkenskapsårets utgång var 193,00 SEK, motsvarande ett marknadsvärde om 12,5 mdr SEK (10,9).


Under perioden från 1 april 2018 till 31 mars 2019 omsattes 13,4 miljoner aktier (12,6 miljoner) till ett sammanlagt värde av drygt 2,5 mdr SEK (2,1 mdr). I förhållande till det genomsnittliga antalet utestående B-aktier motsvarar detta en omsättningshastighet om 21 procent (20). Nedbrutet per handelsdag omsattes i genomsnitt 53 661 Addtechaktier (50 305) till ett genomsnittligt värde av cirka 10 MSEK (9).


Aktiekapital
Aktiekapital uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK fördelat på följande antal aktier med ett kvotvärde om 0,75 kronor per aktie.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 3 229 500 32 295 000 4,7 33,2
B-aktie, 1 röst per aktie 64 968 996 64 968 996 95,3 66,8
Totalt antal aktier före återköp 68 198 496 97 263 996 100,0 100,0
Varav återköpta B-aktier 1 141 387 1,7 1,2
Totalt antal aktier efter återköp 67 057 109

Enligt ÅRL 6 kap 2 a § ska noterade bolag lämna uppgifter om vissa förhållanden som kan påverka möjligheterna att ta över bolaget genom ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i bolaget. För det fall att bolaget avnoteras från Nasdaq Stockholm eller att annan än nuvarande huvudaktieägare uppnår en ägarandel över 50 procent av kapitalet eller rösterna kan beviljad kreditram avseende lånefacilitet om 400 MSEK och checkräkningskredit om 1 300 MSEK sägas upp.


Återköp av egna aktier och incitamentsprogram
Årsstämman i augusti 2018 bemyndigade styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2019 återköpa högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Under räkenskapsåret har återköp av 200 000 egna B-aktier aktier gjorts. Vid utgången av året uppgick innehavda egna B-aktier till 1 141 387 (1 206 145) med ett genomsnittligt anskaffningspris om 108,05 SEK (92,12). Aktierna utgör 1,7 procent (1,8) av de utgivna aktierna med 1,2 procent (1,2) av röstetalet.


Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 1 144 893 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,2 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Addtechs eget innehav av aktier beräknas matcha behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Ursprunglig lösenkurs Omräknad lösenkurs Lösenperiod
2018/2022 300 000 300 000 0,4% 232,90 - 6 sep 2021 - 3 jun 2022
2017/2021 300 000 300 000 0,4% 178,50 - 14 sep 2020 - 4 jun 2021
2016/2020 300 000 300 000 0,4% 159,00 - 16 sep 2019 - 5 jun 2020
2015/2019 199 100 244 893 0,4% 154,50 125,10 17 sep 2018 - 3 jun 2019
Totalt 1 099 100 1 144 893

Ägarstruktur
Den 31 mars 2019 var antalet aktieägare 5 191 (5 327), varav 3 983 (4 045) ägare hade innehav om 1 000 aktier eller färre. De 15 största ägarna svarade för 57,6 (56,2) procent av det totala antalet aktier och 68,7
(67,2) procent av det totala antalet röster. Anders Börjesson med bolag och familj är röstmässigt den störste ägaren, med ett aktieinnehav motsvarande 15,8 procent, följd av Tom Hedelius med ett ägande om 15,2 procent. Andelen utländska ägare uppgick till 39 procent (35) av det totala kapitalet.


Ytterligare information
Addtechs hemsida www.addtech.se uppdateras löpande med information om ägarförändringar och kursutveckling. Där återfinns även information om vilka analytiker som följer Addtech.

Nyckeltal

2018/2019 2017/2018 2016/2017
Resultat per aktie, SEK 9,85 7,70 6,60
Eget kapital per aktie, SEK 36,80 31,10 25,45
P/E-tal 20 22 23
Aktieutdelning, SEK 5,00 1) 4,00 3,50
Utdelningsandel, % 51 52 55
Direktavkastning, % 2,6 2,4 2,4
Sista betalkurs, SEK 193,00 168,00 148,50
Kurs/eget kapital, ggr 5,2 5,4 5,8
Börsvärde, MSEK 12 539 10 915 9 647
Genomsnittligt antal utestående aktier 67 046 711 66 949 710 66 823 990
Antal utestående aktier vid årets slut 67 057 109 2) 66 992 351 66 823 775
Antal aktieägare vid årets slut 5 191 5 327 4 791
1) Styrelsens förslag till utdelning.
2) Skillnaden mellan totalt antal aktier och utestående aktier är de av Addtech återköpta aktierna, 1 141 387 B-aktier per 31 mars 2019.

Största ägarna i Addtech 2019-03-31

Andel i procent av
Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier kapital röster
Anders Börjesson med bolag och familj 1 527 162 121 500 2.4 15.8
Tom Hedelius 1 473 990 16 200 2.2 15.2
Swedbank Robur Fonder 6 001 813 8.8 6.2
SEB Investment Management 5 485 163 8.1 5.6
Lannebo Fonder 4 343 201 6,4 4,5
State Street Bank And Trust Client 3 906 719 5.7 4,0
Brown Brothers Harriman & Co 2 582 698 3,8 2,6
Livförsäkringsbolaget Skandia 2 278 967 3,4 2,3
State Street Bank And Trust Com. Boston 1 933 798 2,8 2,0
Handelsbanken Fonder 1 852 731 2,7 1.9
Sandrew AB 1 800 000 2,6 1.9
Familjen Säve 60 000 1 180 000 1,8 1.8
JPM Chase NA 1 705 259 2,5 1.8
Odin Fonder Norden 1 530 000 2,2 1.6
Odin Fonder Sverige 1 500 633 2,2 1.5
Totalt 15 största ägarna 3) 3 061 152 36 238 682 57.6 68.7
3) Andel procent av kapital och röster är beräknad inklusive de aktier som innehas av Addtech AB.

Storleksklasser

Antal aktier % av aktiekapitalet Antal ägare % av antal aktieägare
1 - 500 0 3349 65
501 - 1 000 1 634 12
1 001 - 5 000 2 778 15
5 001 - 10 000 2 167 3
10 001 - 15 000 1 53 1
15 001 - 20 000 1 29 1
20 001 - 93 181 3
Totalt 100 5191 100

Innehav per kategori

2018/209 2017/2018
Antal aktieägare Kapitalandel, % Antal aktieägare Kapitalandel, %
Svenska ägare 4 897 61 4 993 65
Utländska ägare 294 39 334 35
Summa 5 191 100 5 327 100
Juridiska personer 506 80 552 77
Fysiska personer 4 685 20 4 775 23
Summa 5 191 100 5 327 100

Aktiegraf

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.