KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

MSEK Not 2018/2019 2017/2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 865 665
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 229 159
Betald inkomstskatt -230 -169
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 864 655
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager -237 -106
Förändring av rörelsefordringar -378 -37
Förändring av rörelseskulder 275 27
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 524 539
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -70 -46
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 5 3
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -23 -5
Förvärv av verksamheter, netto likviditetspåverkan 28 -662 -510
Avyttring av verksamheter, netto likviditetspåverkan 28 17 33
Förändring av finansiella tillgångar 8 5
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -725 -520
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Återköp av egna aktier -38 -31
Inlösta,utfärdade och återköpta köpoptioner 22 31
Upptagande av lån 28 915 241
Amortering av lån 28 -326 -7
Övrig finansiering -1 -2
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -269 -235
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -9 -9
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 294 -12
ÅRETS KASSAFLÖDE 93 7
Likvida medel vid årets början 192 178
Valutakursdifferens i likvida medel 10 7
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 295 192