KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

MSEK Not 2018/2019 2017/2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 865 665
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 229 159
Betald inkomstskatt -230 -169
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 864 655
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager -237 -106
Förändring av rörelsefordringar -378 -37
Förändring av rörelseskulder 275 27
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 524 539
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -70 -46
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 5 3
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -23 -5
Förvärv av verksamheter, netto likviditetspåverkan 28 -662 -510
Avyttring av verksamheter, netto likviditetspåverkan 28 17 33
Förändring av finansiella tillgångar 8 5
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -725 -520
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Återköp av egna aktier -38 -31
Inlösta,utfärdade och återköpta köpoptioner 22 31
Upptagande av lån 28 915 241
Amortering av lån 28 -326 -7
Övrig finansiering -1 -2
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -269 -235
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -9 -9
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 294 -12
ÅRETS KASSAFLÖDE 93 7
Likvida medel vid årets början 192 178
Valutakursdifferens i likvida medel 10 7
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 295 192

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.