Not 3

Finansiella risker och riskhantering

 

Mål och policy för riskhantering

Addtech eftersträvar en strukturerad och effektiv hantering av de finansiella risker som uppstår i verksamheten, vilket kommer till uttryck i den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Finansverksamheten bedrivs inte som en särskild verksamhetsgren, utan avsikten är endast att utgöra stöd för affärsverksamheten och minska risker inom finansverksamheten. I policyn anges mål och risker inom finansverksamheten, samt hur dessa risker ska hanteras. Finanspolicyn ger uttryck för ambitionen att minimera och kontrollera de finansiella riskerna. I policyn definieras och identifieras de finansiella risker som förekommer inom Addtech, samt hur ansvaret för att hantera dessa risker fördelas inom organisationen. De i finanspolicyn definierade finansiella riskerna är transaktionsexponering, omräkningsexponering, refinansieringsrisk, ränterisk, marginalrisk, likviditetsrisk samt emittent/låntagarrisk. Operativa risker, dvs. sådana finansiella risker som beror av den löpande verksamheten, sköts av respektive dotterbolags ledning enligt principer i finanspolicyn och underställda rutinbeskrivningar, som godkänts av koncernens styrelse och ledning. Risker såsom omräkningsexponering, refinansieringsrisk och ränterisk hanteras av moderbolaget Addtech AB. Finansiella derivat med externa motparter får endast ingås av Addtech AB. Dotterbolagen säkrar sin risk genom Addtech AB, som i sin tur genomför säkringar på den externa marknaden.

 

Valutarisk

Addtechkoncernen bedriver omfattande handel med utlandet och därför uppstår i koncernen en väsentlig valutaexponering som ska hanteras på ett sådant sätt att resultateffekter till följd av valutakursfluktuationer skall minimeras.

 

Koncernen tillämpar ett decentraliserat ansvar för valutariskhanteringen, vilket bl a innebär att riskidentifiering och säkring av risk sker på dotterbolagsnivå. Det är viktigt att dra nytta av koncernens storlek och naturliga förutsättningar att matcha flöden och därför ska dotterbolagen säkra sin risk genom moderbolaget som i sin tur säkrar på den externa marknaden.

 

För Addtechs del uppstår valutarisk dels som en följd av framtida betalningsflöden i utländsk valuta, så kallad transaktionsexponering, dels genom att delar av koncernens eget kapital består av nettotillgångar i utländska dotterbolag, så kallad omräkningsexponering. Monetära finansiella tillgångar och skulder i annan valuta än respektive koncernbolags funktionella valuta förekommer i begränsad omfattning.

 

Transaktionsexponering

Transaktionsexponering omfattar alla framtida kontrakterade och prognosticerade in- och utbetalningar i utländsk valuta. Koncernens valutaflöden handlar vanligen om flöden i utländsk valuta från inköp, försäljning och utdelning. Transaktionsexponeringen omfattar även finansiella transaktioner och balanser. Under året fördelade sig koncernens betalningsflöden i utländsk valuta enligt följande:

Valutaflöden, brutto 2018/2019 Valutaflöden, netto
MSEK Inflöden Utflöden 2018/2019 2017/2018
EUR 2 343 2 538 -195 -400
USD 914 1 101 -187 -88
NOK 85 58 27 21
JPY 70 111 -41 -26
DKK 62 144 -82 -69
GBP 30 84 -54 -58
CHF 27 87 -60 -54

Effekterna av valutakursförändringar reduceras genom inköp och försäljning i samma valuta, genom valutaklausuler i kundkontrakt samt i viss utsträckning genom köp eller försäljning av valuta på termin. Valutaklausuler är en inom branschen vanlig metod för att hantera osäkerhet i framtida kassaflöden. En valutaklausul innebär att kompensation utgår för förändringar i växelkursen som överstiger en viss fördefinierad nivå under kontraktstiden. Uppnås inte dessa tröskelnivåer, exempelvis vid en växelkursförändring understigande 2 procentenheter, utgår ingen kompensation. Valutaklausulerna justerar förändringen i växelkursförändring mellan ordertillfälle och fakturadag. Valutaklausulerna är symmetriskt utformade, vilket innebär att kompensation utgår eller utges vid såväl stigande som sjunkande valutakurser överstigande de fördefinierade tröskelnivåerna.

 

Av koncernens nettoomsättning sker cirka 12 procent (14) med valutaklausuler och cirka 39 procent (36) som försäljning i inköpsvalutan. I vissa affärer finns en direkt koppling mellan order från kunden och därtill hörande inköpsorder, vilket ger goda förutsättningar för en effektiv valutariskhantering. I många fall finns dock en skillnad i tid mellan dessa ordertillfällen, vilket kan minska effektiviteten i åtgärderna. Dotterbolagen har reducerat sin valutaexponering genom att använda valutaterminer. Vid utgången av räkenskapsåret fanns utestående valutaterminer till ett bruttobelopp av 166 MSEK (165), varav EUR motsvarande 117 MSEK (97), JPY 15 MSEK (14), USD 24 MSEK (39), PLN 4 MSEK (7) och DKK 4 MSEK (8), GBP 1 MSEK (0). Av de totala kontrakten förfaller 113 MSEK (119) inom 6 månader, 51 MSEK (45) inom 12 månader och 2 MSEK (1) inom 18 månader. Valutaterminer säkringsredovisas inte utan klassificeras som en finansiell tillgång värderad till verkligt värde innehav för handel. Inbäddade derivat, som utgörs av valutaklausuler, säkringsredovisas och klassificeras som derivat som används i säkringsredovisning. Kassaflödeseffekten av de inbäddade derivaten inträffar normalt inom 6 månader.

 

Koncernen har en nettoexponering i ett flertal valutor. Om varje valutapar var för sig förändras med 5 procent så skulle den aggregerade resultateffekten uppgå till cirka 46 MSEK (38) allt annat lika. In- och utflöden i samma valuta gör koncernens exponering relativt begränsad. I moderbolaget är valutaflöden i huvudsak i SEK. Till den del interna och externa lån och placeringar i moderbolaget är i utländsk valuta säkras 100 procent av kapitalbeloppet.

 

Omräkningsexponering

Addtechkoncernens omräkningsexponering säkras för närvarande inte. Koncernens nettotillgångar är fördelade mellan olika valutor enligt nedan:

2019-03-31 2018-03-31
Nettoinvesteringar MSEK Känslighetsanalys 1) MSEK Känslighetsanalys 2)
NOK 827 41,4 748 37,4
EUR 792 39,6 614 30,7
DKK 1 000 50,0 687 34,4
PLZ -22 -1,1 6 0,3
TTD 25 1,3 22 1,1
GBP 392 19,6 337 16,8
HKD 52 2,6 35 1,7
USD 15 0,8 10 0,5
CNY 75 3,8 72 3,6

1) +/- 5 % i växelkurs har denna påverkan på koncernens eget kapital

2) Föregående års förutsättningar

 

Vid omräkning av resultaträkningen för enheter med annan funktionell valuta än SEK uppkommer en omräkningseffekt vid förändrade valutakurser. Vid 1 procentenhets förändring av valutakurserna med nuvarande fördelning mellan koncernbolagens olika funktionella valutor uppgår effekten på nettoomsättningen till +/- 64 MSEK (48) och på rörelseresultatet till +/- 5 MSEK (3).

 

 

I boksluten tillämpade valutakurser framgår av följande tabell:

Medelkurs Balansdagskurs
Valutakurs 2018/2019 2017/2018 2019-03-31 2018-03-31
CHF 1 9,04 8,59 9,30 8,73
CNY 100 133,51 125,85 137,91 132,76
DKK 100 139,04 131,05 139,29 137,99
EUR 1 10,37 9,75 10,40 10,28
GBP 1 11,76 11,05 12,11 11,75
HKD 1 1,14 1,07 1,18 1,06
JPY 1000 80,80 75,20 83,60 78,40
NOK 100 107,77 102,77 107,65 106,28
PLZ 1 2,42 2,31 2,42 2,44
TRY 1 1,73 2,27 1,64 2,10
TTD 1 1,33 1,22 1,37 1,23
TWD 1 0,30 0,28 0,30 0,29
USD 1 8,96 8,34 9,26 8,35

 

Finansiering och likviditet

Den övergripande målsättningen för Addtechs finansiering och skuldhantering är att trygga finansieringen för verksamheten på såväl lång som kort sikt samt att minimera upplåningskostnaderna. Kapitalbehovet skall säkerställas genom ett aktivt och professionellt upplåningsförfarande av checkkrediter och övriga kreditfaciliteter. Upptagande av extern finansiering är centraliserat till Addtech AB. Tillfredsställande betalningsberedskap ska uppnås genom avtalade kreditlöften. Överskottslikviditet används i första hand för att amortera på utestående krediter. Moderbolaget har ansvar för såväl koncernens långsiktiga finansiering som likviditetsförsörjning. Moderbolaget tillhandahåller en internbank, som lånar ut till och in från dotterbolagen. Koncernens och moderbolagets långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder framgår av not 24 och 25.

 

För att hantera överrespektive underskott i olika valutor använder sig Addtech från tid till annan av valutaswappar. Därmed kan koncernens finansieringskostnader reduceras och bolagets likvida medel användas på ett effektivt sätt.

 

Refinansieringsrisk

Refinansieringsrisken är risken för att Addtech vid varje tillfälle inte har tillgång till tillräcklig finansiering. Refinansieringsrisken ökar om Addtechs kreditvärdighet försämras eller om Addtech blir alltför beroende av en finansieringskälla. Om hela eller en stor del av skuldportföljen förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen kan det medföra att omsättningen eller refinansieringen av en stor del av lånevolymen kan ske till ofördelaktiga ränte- och kreditvillkor.

 

För att begränsa refinansieringsrisken inleds upphandlingen av långa kreditlöften senast nio månader innan kreditlöftet förfaller. Per 2019-03-31 uppgick koncernens kreditlöften till 2 001 MSEK (1 501) bestående av checkräkningskrediter om 1 301 MSEK (1 101) samt övriga avtalade kreditfaciliteter till 700 MSEK (400). Under året har checkräkningskrediterna ökat med 200 MSEK och övriga avtalade kreditfaciliteter har ökat med 300 (0 MSEK). Per 2019-03-31 hade koncernen utnyttjat 1 031 MSEK (821) av checkräkningskrediterna och 700 MSEK (300) av övriga kreditfaciliteter. Outyttjade checkräkningskrediter och övriga kreditfaciliteter uppgick till 270 MSEK (379). Koncernens kreditlöften är förknippade med lånevillkor, s.k. covenants vilka med marginal uppfylls. Som covenants har Addtech två nyckeltal, kvoten av EBITDA och finansnetto samt soliditet. Innan verksamhetsårets utgång beviljades ytterligare krediter på sammanlagt 600 MSEK. Dessa blev tillgängliga den 1 april 2019, då även 100 MSEK amorterades. Därmed hade Addtech utöver de redovisade krediterna ytterligare 500 MSEK tillgängliga krediter från och med 1 april 2019.

 

Ränterisk

Ränterisken regleras genom att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid får variera mellan 0-3 år. Skuldportföljen består av checkräkningskrediter och utestående externa lån. Per 2019-03-31 var räntebindningen rörlig, d.v.s. 0-3 månader. Addtech är huvudsakligen exponerat mot ränterisk i sin skuldportfölj. Bortsett från pensionsskulden uppgår den räntebärande externa skulden till 1 996 MSEK (1 369).

 

Med nuvarande finansiella nettoskuldsättning påverkas koncernens årets resultat efter skatt och eget kapital med +/- 15 MSEK vid en ränteförändring om 1 procentenhet.

 

Emittent/låntagarrisk och kreditrisk

Emittent/låntagarrisk och kreditrisk definieras som risken att Addtechs motparter inte fullgör sina avtalsenliga åtaganden. Addtech exponeras för kreditrisk dels i sina finansiella affärer, d.v.s. i sin placering av överskottslikviditet och genomförande av valutaterminsaffärer, dels i den kommersiella rörelsen i samband med kundfordringar och förskottsbetalningar till leverantörer. Maximal kreditriskexponering från finansiella tillgångar överensstämmer med dessa tillgångars redovisade värde.

 

Addtechs finansfunktion hos moderbolaget ansvarar för bedömning och hanteringav emittent/låntagarrisk. Finanspolicyn anger att endast motparter med mycket hög rating kan komma ifråga för placering av överskottlikviditet. Under 2018/2019 har, i likhet med föregående år, inga andra motparter än nordiska banker utnyttjats vid sidan av koncernens normala bankkontakter för placering av överskottslikviditet.

 

För att utnyttja den detaljerade kännedom om Addtechs kunder och leverantörer som finns i dotterbolagen hanteras kreditriskbedömningen i de kommersiella affärerna av respektive bolag. Nya kunder granskas innan kredit lämnas och fastställda kreditlimiter tillämpas strikt. Korta kredittider eftersträvas och frånvaron av stark koncentration mot enskilda kunder och specifika branscher bidrar till att minimera riskerna. Ingen enskild kund står för mer än 3 (4) procent av den totala kreditexponeringen sett över ett år. Motsvarande procenttal för de tio största kunderna är cirka 12 (13) procent. Exponering per kundsegment och geografisk marknad framgår av uppställning i not 5.

 

Under året uppgick kundförlusterna till 7 MSEK (6) motsvarande 0 procent av nettoomsättningen (0).

Kundfordringar, MSEK 2019-03-31 2018-03-31
Redovisat värde 1 887 1 360
Nedskrivna belopp 9 10
Anskaffningsvärde 1 896 1 370
Förändring nedskrivna kundfordringar 2018/2019 2017/2018
Belopp vid årets ingång -10 -9
Företagsförvärv -1 0
Årets nedskrivning/reversering av nedskrivning 1 -1
Reglerade nedskrivningar 1 1
Omräkningseffekt 0 -1
Totalt -9 -10
Tidsanalys på kundfordringar som är förfallna men inte nedskrivna: 2019-03-31 3/31/2018
< = 30 dagar 233 145
31–60 dagar 26 29
> 60 dagar 22 27
Totalt 281 201

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.