VD HAR ORDET

TILLVÄXT MED FOKUS PÅ VÄRDESKAPANDE

Året som gick blev ett verkligt styrkebesked för Addtech. Kraftig tillväxt, bättre segmentsmix och ökad internationell närvaro visar att vår långsiktiga strategi fungerar.

När jag tillträdde som VD i augusti 2018 var jag redan övertygad om Addtechs stora tillväxtpotential. Trots farhågor om en svagare konjunktur, Brexit och oro för internationella handelskonflikter, så var efterfrågan fortsatt god i de flesta dotterbolag. Mindre än ett år senare kan jag konstatera att koncernen utvecklades ännu bättre än vad jag vågat tro. Vi passerade 10 miljarder kronor i omsättning, ökade omsättningen med 26 procent och vinsten med 29 procent jämfört med föregående år. Vi fortsatte att stärka vår EBITA-marginal och avkastningen på rörelsekapital (R/RK) låg stadigt på 53 procent. Det är ett riktigt fint resultat som vi självklart är mycket stolta över.

Vad ligger då bakom årets starka tillväxt? Jag skulle vilja peka på flera faktorer. I en fortsatt god konjunktur har vi lyckats i vår ambition att bredda oss på flera plan. Vi har utökat vår internationella närvaro och vår försäljning utanför Norden närmar sig nu 3 Mdkr. Vi har också fått en ännu bättre segmentsmix. Addtechs verksamhet omfattar idag många nischmarknader och geografiska områden, vilket ger en god riskspridning.

Vår affärsmodell har bidragit till att vi tidigt tagit bra positioner på vissa strukturella utvecklingsområden, till exempel inom automation, som vi nu har gjort till ett eget affärsområde för att förtydliga vårt erbjudande och få bättre förutsättningar för tillväxt. Ytterligare områden där vi lyckats bra är inom infrastruktur och givetvis inom marknader som relaterar till miljö och klimat såsom det starkt växande segmentet inom emissionsrening. Här är vi mycket bra positionerade med flera dotterbolag som säljer till världsledande kunder på området och erbjuder egna kundanpassade lösningar och produkter.

I grund och bottenser jag årets framgångar som ett resultat av Addtechs långsiktiga strategi: Marknadsledande positioner, operativ rörlighet och tillväxt genom förvärv. Denna strategi ligger fast. Med fortsatt ordning och reda kan vi lägga energin där vi verkligen gör skillnad, och vi har ett ständigt öga på vad vi kan göra ännu bättre genom våra löpande analyser av både verksamheter och marknader.
Något som verkligen står ut bland årets siffror är vår organiska tillväxt, hela 11 procent. Det är ett starkt bevis på att vi genom gott entreprenörskap fortsätter utveckla vårt värdeskapande och växer i partnerskap med våra kunder. Under året har vi sett en tydlig trend att våra egna varumärken och anpassade lösningar vuxit i andel gentemot handelsprodukter. Därför har vi nu också uppdaterat beskrivningen av vår affärsmodell, se sidan Affärsmodell, mål och strategi. Vi är fortsatt samma värdeadderande aktör i länken mellan leverantör och kund, men den nya modellen beskriver tydligare dynamiken i vår verksamhet.

På förvärvssidan har vi lagt ett framgångsrikt år bakom oss, då vi fick välkomna 14 bolag och ytterligare fem efter årets utgång till Addtechfamiljen. Tillsammans motsvarar de en årsomsättning på cirka 1,5 miljarder SEK. Alla förvärv vi gör, stora som små, har ett tydligt strategiskt perspektiv. Vi brukar prata om att driva småskalighet i stor skala, där entreprenöriellt driv och decentralisering samlas i ett gemensamt nätverk för tillväxt. När ett bolag kommer in i koncernen placeras det tillsammans med liknande eller kompletterande bolag i gemensamma affärsenheter under respektive affärsområde. De får på så sätt kollegor som ”pratar samma språk” och blir snabbt en del av kulturen. Det är ett av skälen till varför Addtech har lyckats så väl med sin förvärvsstrategi genom åren. 

Vår kultur bygger till stor del på tanken att om människor växer, så växer också affärerna. Vi vet av erfarenhet att det är en lönsam modell och dessutom är det otroligt tillfredsställande att se människor ta mer ansvar och lyckas med sina ambitioner. När människor trivs och samverkar så ger vårt interna nätverk också en rad positiva hävstångseffekter, som till exempel erfarenhetsutbyten och olika former av samskapande. Bolagen har dock alltid frihet att agera utifrån sina egna förutsättningar. Ett viktigt verktyg för att upprätthålla kulturen är Addtech Academy, där våra medarbetare får kunskap och inspiration inom en rad olika ämnesområden. Det öppnar i sin tur möjligheter för medarbetare att växa in i nya roller inom koncernen. Internrekrytering är viktigt för vår ledarförsörjning, och det syns inte minst i den nya ledningsgruppen för koncernen som finns på plats sedan april 2019: Vår CFO samt våra tre nya affärsområdeschefer har alla lång erfarenhet inom Addtech. 

Att bedriva affärer på ett ansvarsfullt sätt är en nödvändighet om vi ska fortsätta vara ledande inom värdeskapande teknikhandel. Alla våra beslut, oavsett område, kommer därför att ha hållbarhet i fokus. Ett prioriterat område är jämställdhet. Vi har för få kvinnor i ledande positioner, det vill vi ändra på. Vi jobbar på olika sätt med frågan inom Addtech och det finns ett stort engagemang. Under året tog till exempel ett antal kvinnliga säljare inom koncernen initiativet till ett nytt nätverk, AddQ. Tanken är att sprida erfarenheter och kontakter samt inspirera fler kvinnor att söka sig till teknisk försäljning. Det kommer i sin tur leda till fler kvinnliga kandidater till ledande positioner.

När jag nu avrundar mitt första år som VD för Addtech så kan jag konstatera att vi utvecklats med stormsteg sedan jag började som VD i ett av dotterbolagen för nio år sedan. Samtidigt är det en sak som är sig precis lik: Engagemanget och den affärsdrivna kulturen. Entreprenörskap och småskalighet är en del av vår själ. Det gör oss unika, och är vad som kommer att driva vår tillväxt framöver. Att ständigt arbeta för att bevara vår kultur ser jag därför som en av mina allra viktigaste uppgifter. Till sist vill jag tacka alla medarbetare för ett fantastiskt år. Det bästa i koncernens historia hittills! Jag ser verkligen fram emot att få ta mig an kommande utmaningar tillsammans med er. 

Niklas Stenberg
VD och koncernchef
Addtech AB

Vår kultur bygger till stor del på tanken att om människor växer, så växer också affärerna

Niklas Stenberg

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.