Hållbarhetsrapport

Vi driver hållbar utveckling

Långsiktighet och helhetsperspektiv är centralt i Addtechs affärsmodell. Genom att agera ansvarsfullt i såväl små som stora beslut skapar vi bättre affärer samtidigt som vi bidrar till en mer hållbar värld.


God miljö och rättvisa villkor för både individer och företag är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Som ledande aktör inom värdeskapande teknikhandel har vi på Addtech en unik möjlighet att bidra till hållbar utveckling. Vi arbetar i partnerskap med våra kunder och kan tillsammans driva fram nya och bättre tekniklösningar, som i sin tur leder till exempelvis minskade utsläpp, energieffektivare transporter, säkrare arbetsplatser, fler arbetstillfällen eller annat som gynnar samhället i stort. Det bidrar till att öka våra förutsättningar för långsiktig lönsam tillväxt samtidigt som världen kan bli lite mer hållbar. Ett gediget hållbarhetsarbete bidrar också till vårt goda rykte, som är ett av våra starkaste konkurrensmedel. För en detaljerad bild av vår affärsmodell och hur vi genererar värde, se Affärsmodell, mål och strategi.


Policyer och riktlinjer
Våra värderingar och ambitioner speglas i vår uppförandekod, som är en grundbult i allt vi gör. Den slår fast hur vi gör affärer och hur vi uppträder och agerar i vardagen, vilket blir ramen för hållbarhetsarbetet. Koden bygger på våra egna kärnvärden samt FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Den är fastslagen av styrelsen och omfattar alla bolag och samtliga medarbetare. Uppförandekoden finns att läsa i sin helhet på www.addtech.se. Där finns också vår uppförandekod för leverantörer, som förklarar vad vi förväntar oss av våra affärspartners.


Tre fokusområden
Addtechs hållbarhetsarbete utgår från tre fokusområden: Ekonomiskt värdeskapande, miljömässigt värdeskapande och socialt värdeskapande. Dessa är i sin tur uppdelade i ytterligare områden. I samtliga strategiska beslut som tas inom organisationen ska de tre fokusområdena beaktas.


Decentraliserad strategi
Hållbarhet är en naturlig del i alla strategiska beslut inom organisationen. Det operativa hållbarhetsarbetet drivs i linje med vår decentraliserade kultur, där dotterbolagen har stort ansvar men också stor frihet. Vi är övertygade om att beslut blir bäst när de fattas så nära marknaden som möjligt. Det återspeglas i våra kärnvärden Frihet, Ansvar, Enkelhet, Effektivitet och Förändring. Addtech som koncern påverkar framför allt som aktiv ägare genom dotterbolagens styrelser. Ytterst ansvarar koncernstyrelsen, genom koncernledningen, för Addtechs långsiktiga, övergripande hållbarhetsmål. Målen kompletteras med att respektive affärsområde tar fram mål och handlingsplaner för sina bolag.

Årliga utvärderingar
Varje år utvärderar Addtech sina egna verksamheter, från dotterbolagsnivå till koncernnivå. Dotterbolagen redovisar årligen det egna hållbarhetsarbetet och sätter, med stöd av koncernen, in åtgärder om brister
finns. Även ett stort antal leverantörer utvärderas årligen. Uppföljning och åtgärder sker på bolags-, affärsområdes- och koncernnivå.

Hållbarhetsarbetet 2018/2019

Kategori Prioriterade frågor Aktiviteter 2018/2019 Valda nyckeltal Prioriteringar framåt
Ekonomiskt värdeskapande Långsiktigt lönsam tillväxt • 14 förvärv, plus fem efter verksamhetsårets utgång
• Nytt affärsområde: Automation
• Kontinuerligt effektiviseringsarbete
29%
(17)
Resultattillväxt

25%
(14)
ökning av utdelning per aktie*

*Till stämman föreslagen utdelning
• Fortsatta förvärv

• Kontinuerliga effektiviseringar

• Fortsatt fokus på hållbara affärsmöjligheter
Miljömässigt värdeskapande Kontinuerligt minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan • Fortsatt utrullning av uppförandekod för leverantörer
• Fortsatt arbete med leverantörsutvärderingar
• Bättre mätning av utsläpp från resor genom koncerngemensam bokningsfunktion • Fortsatt arbete med att växla till förnyelsebara energikällor
59%
(54)
andel el från förnybara källor

-14%
(-0,3)
energiförbrukning i förhållande till nettoomsättningen
• Fortsatt fokus på att minska utsläpp från koncernens egna verksamheter

• Kontinuerligt utveckla leverantörsutvärdering arna
Socialt värdeskapande Erbjuda en hälsosam arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas

Säkerställa hög kvalitet och hög etisk nivå hos leverantörer
• Genomförd medarbetarundersökning
• Fortsatt arbete med att alla medarbetare och alla leverantörer ska ta del av vår uppförandekod
• Fortsatt arbete med leverantörsutvärderingar
98%
(96)
andel tillsvidareanställd personal

3%
(2)
sjukfrånvaro
• Öka andelen medarbetare som svarar på de regelbundna medarbetarundersökni ngarna

• Öka antalet genomförda medarbetarsamtal per år

• Fokus på ökad jämställdhet

Om hållbarhetsrapporten
Addtechs hållbarhetsrapport är sedan 2017/2018 delvis integrerad med årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten syftar till att på ett transparent sätt beskriva koncernens mål, strategier och styrning,
samt ansvarstagande, risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv. Redovisningen ska ge kunder, medarbetare och aktieägare en förståelse för och kunskap om vårt hållbarhetsarbete. Viss information om
till exempel mätmetoder som redovisats tidigare år är oförändrad och finns att tillgå i tidigare hållbarhetsrapporter. Sidorna Hållbarhetsrapport och Förvaltningsberättelse utgör Addtechs lagstadgade hållbarhetsrapport. Rapporten har tagits fram enligt riktlinjerna för GRI (Global Reporting Initiative) Standards på tillämpningsnivå Core. Årsredovisningen utgör vår Communication on Progress. GRI-index finns på www.addtech.se

Intressentdialog
Vi identifierar löpande våra viktigaste intressentgrupper och kartlägger deras krav och förväntningar på oss. Det ger oss viktiga utgångspunkter för både affärs- och hållbarhetsutveckling och hjälper oss ha rätt
framförhållning i våra beslut. Vi har löpande kontakter med våra intressenter i olika kanaler. Under verksamhetsåret 2018/2019 genomfördes bland annat en medarbetarundersökning samt löpande leverantörsutvärderingar. Under verksamhetsåret 2019/2020 planerar vi en ny, samlad intressentdialog, med påföljande revidering av väsentlighetsanalysen.

Prioriterade intressenter

Grupp: Kärnfrågor inom hållbarhet: Dialog främst via:
Medarbetare Hälsa och säkerhet, kompetensutveckling, ansvarsfulla leverantörer Regelbundna medarbetarundersökningar, årliga mål- och utvecklingssamtal, utbildningar, intranät
Kunder Kundnöjdhet, innovation, affärsetik, miljö- och klimatpåverkan Dotterbolagens egna kanaler och möten. Addtechs webbplats
Aktieägare Resultatutveckling, affärsetik, avkastning till aktieägare, kundnöjdhet Delårsrapporter, analytiker- och investerarträffar, årsredovisning, Addtechs webbplats samt årsstämma
Leverantörer Affärsetik, kundnöjdhet Dotterbolagens egna kanaler och möten. Koncernens leverantörsutvärderingar
Samhällsaktörer Affärsetik, hänsyn till miljöpåverkan Lokala kontakter mellan dotterbolag och intressenter i närsamhällena. Dialog med berörda myndigheter för t ex arbetsmiljö, miljö- och produktansvar. Certifierings- organ för ISO etc

Väsentliga frågor och risker
En väsentlighetsanalys utgör grunden för hur vi fördelar resurser i vårt hållbarhetsarbete. Analysen väger samman intressenternas syn på hållbarhet med de risker och möjligheter som är specifika för just oss. Vi
har identifierat följande områden som mest väsentliga och högst prioriterade för oss: Att skapa och leverera lönsam tillväxt, minska vår negativa miljöpåverkan, hålla en hög affärsetik samt vara en hälsosam
arbetsplats. Koncernens ledning har utifrån väsentlighetsanalysen, i samråd med bolagsstyrelsen, satt gemensamma arbetssätt och mål. Under verksamhetsåret 2019/2020 förbereder vi en uppdatering av väsenlighetsanalysen.

Ekonomiskt värdeskapande: Hållbart och lönsamt

Tillväxt och hållbarhet hör ihop. En stabil och sund ekonomi hjälper oss att driva hållbarhetsfrågor både internt och gentemot omvärlden. Det i sin tur hjälper oss att växa uthålligt.


För Addtech är det självklart att lönsam tillväxt hänger tätt ihop med hållbar utveckling. Globala och lokala krav på minskade utsläpp och ökad hållbarhet har gjort hållbara produkter och lösningar till ett
konkurrensmedel i vår bransch. Vi strävar efter att vara ett bättre val än konkurrenterna och aktivt möta marknadens efterfrågan på långsiktiga lösningar. Med ett strukturerat hållbarhetsarbete kan våra bolag bli mer konkurrenskraftiga och öka koncernens lönsamhet. Samtidigt kan vi bli mer effektiva och hitta fler möjligheter till både besparingar och förbättringar. Ett strukturerat hållbarhetsarbete gör verksamheten både starkare och mer hållbar, bland annat genom att synliggöra besparings- och förbättringspotential samt risker.


Tillväxt är grunden för långsiktig lönsamhet och mäts som resultattillväxt. Lönsamheten i varje dottebolag ska uppgå till minst 45 procent, mätt som relationen mellan rörelseresultat (R) och rörelsekapital (RK). R/RK-modellen premierar högt rörelseresultat och låg kapitalbindning, vilket i kombination med ett tillväxtmål på 15 procent årligen mätt över en konjunkturcykel, ger möjlighet till en egenfinansierad, långsiktig och lönsam tillväxt.

EKONOMISKT VÄRDESKAPANDE

Långsiktiga mål Utfall 2018/2019 Kommentar
Resultattillväxt: >15% över en konjunkturcykel Resultattillväxt 29% * Se även sidan VD har order, samt Affärsmodell, mål och strategi
R/RK: >45% avkastning på rörelsekapital i alla enheter R/RK
53%
(53)
* Se även sidan Affärsmodell, mål och strategi
Utdelningspolicy: >30 % av genomsnittligt resultat efter skatt över en konjunkturcykel Utdelningsandel
51%
(52)
* Se även sidan Addtechaktien

SKAPAT OCH FÖRDELAT EKONOMISKT VÄRDE

MSEK Intressent 2018/2019 2017/2018
Intäkter Kunder 10 148 8 022
Ekonomiskt värde genererat   10 148 8 022
Kostnader för tillverkning Leverantörer 7 398 5 825
Löner och ersättningar* Personal 1 840 1 496
Betalningar till kapitalförsörjare Kreditgivare 50 40
Betalningar till kapitalförsörjare Aktieägare 269 235
Betalningar till stater Offentlig sektor 230 169
Ekonomiskt värde fördelat   9 787 7 765
Kvar i företaget   361 257

* Summa löner och andra ersättningar innefattar löner och pensioner till anställda inklusive belopp som betalats till den offentliga sektorn (löneskatter, sociala avgifter mm) för de anställdas räkning.

 

Miljömässigt värdeskapande: Miljöarbete med Affärsfokus

Vi arbetar hela tiden med att både minimera vår påverkan på miljön och hjälpa kunderna att utveckla mer hållbara lösningar. På så sätt är vi med och bidrar till en bättre framtid.


Vårt miljöarbete bedrivs inom ramen för vår affärsidé och ska vara väl integrerat i alla våra beslut. Genom att utveckla mer hållbara produkter och lösningar så att våra kunder kan minska sin påverkan på klimat och miljö skapar vi värden för både våra kunder och för samhället i stort.


Miljöarbetet styrs utifrån vår miljöpolicy som är en del av vår uppförandekod. Miljöåtgärder ska vidtas så långt det är tekniskt möjligt, företagsekonomikt rimligt och miljömässigt motiverat.


Vår egen verksamhet består till stor del av handel med produkter. Den faktiska produktionen sker ofta hos en leverantör. Därför är vår egen användning av råmaterial, kemikalier och fossila bränslen begränsad. Vår
egen negativa miljöpåverkan kommer till största delen från utsläpp av koldioxid i samband med framför allt bränsleförbrukning vid transporter, energiförbrukning vid lagerhållning och bränsleförbrukning i samband med våra egna resor. Vi sätter de totala koldioxidutsläppen i relation till omsättningen för att ge en rättvisade bild, ett så kallat intensitetsmått för växthusgaser.


Vi strävar generellt efter att minimera avfall, förebygga utsläpp, ta hänsyn till miljöprestanda vid t ex transporter samt övergripande bedriva ett öppet och engagerat miljöarbete. Vi följer alltid lokala lagar och regler som minimikrav.


Att ta ett ansvar som sträcker sig längre än vår egen verksamhet är samtidigt viktigt för oss. Därför kräver vi i vår uppförandekod att våra leverantörer ska värna om miljön i sin produktion. Vi gör regelbundet
uppföljningar på hur de arbetar för att driva hållbar utveckling. Utvärderingarna syftar till att vi ska få en överblick över hur våra leverantörer arbetar med miljöfrågor, och se möjligheter att tillsammans genomföra förbättringar där det är möjligt. Våra leverantörer ska verka i linje med vår miljöpolicy, känna till och följa de krav som finns enligt nationell lagstiftning, förordningar och branschstandard. Ett minimikrav är säker hantering av farliga substanser och avfall.


Under året har vi inte haft några fall av böter eller sanktioner på grund av miljööverträdelser.


Mer än hälften av den el som används inom koncernen kommer från förnyelsebara källor . Det är ett ambitiöst arbete som pågått under flera år och som kommer att fortsätta även framöver.

MILJÖMÄSSIGT VÄRDESKAPANDE

Mål Utfall 2018/2019 Kommentar
Minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan från våra verksam- heter, produkter och processer genom att:

• Fortsätta arbetet med att tillhandahålla produkter och lösningar som bidrar till att driva en hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan

• Fortsätta arbetet med att sätta mål kring energi och klimat
Total klimatpåverkan:
2,2 ton CO2/MSEK
(2,2)
Räknat i ton CO2 har utsläppen ökat marginellt under året, bland annat på grund av att tillväxten medfört ökat resande. Vi kommer att fokusera ytterligare på hur vi kan minska klimatpåverkan från resor och transporter.
  Energianvändning:
Andel förnyelsebara källor
59 %
(54)
Andelen el som kommer från förnyelsebara källor fortsätter att öka inom koncernen.

Positivt är att energiförbrukningen i förhållande till nettoomsättningen gått ner markant jämfört med föregående år.
  Energiförbrukning i förhållande till nettoomsättning, jämfört med föregående år:
-14 %
(-0,3)
 

Klimatpåverkan
co2 -utsläpp

Ton CO2 %

* Baserat på rapporterade körda kilometer samt genomsnittligt utsläpp av co2/km från koncernens fordonspark
** Baserat på rapporter från transportleverantörer, samt egna beräkningar med ecotransit.org.
*** Baserat på nordisk elproduktion där 1 kwh beräknas generera 0,1 kg co2.

Energianvändning
Förnyelsebara och icke-förnyelsebara källor

* Solenergi, vindkraft och vattenkraft
** Biobränsle, spillvärme, avfall (70 % förnybart)

Socialt värdeskapande: Vår roll i samhället

Fler arbetstillfällen, växande skatteintäkter och innovationer. Det är några av de bidrag Addtech kan ge till samhället.


Addtech skapar värde i samhället på många plan: Genom arbetstillfällen, skatteintäkter, innovationskraft i industrin och vidareutvecklad lokal konkurrenskraft bidrar vi till den gemensamma välfärden. Våra bolag har ofta en stark lokal förankring och genom att underlätta för livskraftigt och långsiktigt företagande kan vi stärka det lokala näringslivet. Vi strävar alltid efter att rekrytera lokalt och erbjuda arbete till unga.


Medarbetare
På Addtech är det vanligt att medarbetarna stannar länge – i snitt nästan tio år. Det är vi stolta över. Vi vill ha långsiktiga relationer med våra anställda och erbjuda trygga anställningsformer, god arbetsmiljö och individuella utvecklingsmöjligheter. Om medarbetarna trivs, växer och hittar sin fulla potential, får Addtech kontinuitet i verksamheten, fler initiativ som leder till affärsutveckling samt intern ledarförsörjning.


Ständig kompetensutveckling är viktigt och vi erbjuder bland annat skräddarsydda utbildningar genom vår affärsskola, Addtech Academy. Den omfattar samtliga medarbetare och är en viktig plattform för att sprida företagskulturen. Addtech Academy är också en viktig mötesplats som stärker koncernens interna nätverk.


Vi genomför regelbundet medarbetarundersökningar för att hitta våra styrkor och svagheter som arbetsgivare. Undersökningarna ger oss också möjlighet att hitta gemensamma behov mellan bolagen och identifiera framgångsrika idéer som fler kan dra nytta av. Vårt mål är att varje medarbetare årligen ska ha ett personligt mål- och utvecklingssamtal.


Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet är ett prioriterat område. Verksamheterna i dotterbolagens anläggningar medför risker för arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor, men även inom säljverksamheten finns olycksrisker, till exempel vid resor eller besök i kunders fabriker och anläggningar. Vårt mål är att ingen ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av sin arbetssituation. Därför har vi en nollvision gällande arbetsrelaterade olycksfall, sjukdomar och incidenter och en ambition att ständigt verka för bättre hälsa och välmående bland våra medarbetare.


Hållbarhet i leverantörskedjan
Vi arbetar med ett stort antal globala leverantörers produkter och lösningar. En majoritet av inköpen sker från utomnordiska leverantörer i Europa, USA och Asien. Det medför hållbarhetsrisker. Samtidigt är våra leverantörsrelationer ofta långa och präglade av nära samarbete. Det ger oss bra förutsättningar till dialog om risker och utveckling. Under 2016/2017 tog vi fram en särskild uppförandekod för leverantörer som sedan dess rullats ut. Vårt mål är att till april 2020 utifrån uppförandekoden ha utvärderat:

  • Minst de 20 största leverantörerna per affärsområde
  • Minst 50 procent av inköpsvolymen alternativt de fem största leverantörerna per dotterbolag
  • Nya leverantörer med en potentiell inköpsvolym över en miljon kronor

Respektive dotterbolag ansvarar för att beakta risker vad gäller produkter och geografier.

Människor i fokus
Alla medarbetare ska ges lika möjligheter att utvecklas, oavsett kön, ålder, etnisk härkomst, religion, politiska åsikter, sexuell läggning, funktionshinder eller andra särskiljande egenskaper. Vi värnar mänskliga rättigheter, och kräver att alla våra bolag och leverantörer minst uppfyller minimikraven i nationell lagstiftning vad gäller arbetsrätt. Nolltolerans gäller för tvångsarbete och vi arbetar aktivt för att se till att inga regelbrott finns inom våra verksamheter eller vår värdekedja. Alla verksamheter i vårt namn följer FNs konvention om barnets rättigheter, ILOS konvention (nr 138) om minimålder för tillträde till arbete, samt ILOs konvention (nr 182) om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa barnarbete. Vi står för hög affärsetik och har nolltolerans vad gäller korruption, och arbetar aktivt för att motverka till exempel mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder.


Läs mer i våra uppförandekoder på www.addtech.se

SOCIALT VÄRDESKAPANDE

Mål Utfall 2018/2019 Kommentar
• Ha branschens mest nöjda medarbetare Anställningsform Andel tillsvidareanställda:
98%
(96)

Andel heltidsanställda: 94%
(93)

Personalomsättning
12%
(12)
Visstidsanställda används primärt för att ersätta ordinarie medarbetare vid sjukdom eller annan frånvaro.
Utvecklingen var positiv vad gäller andel tillsvidareanställda. Vi strävar efter att hålla en fortsatt låg personalomsättning.
• Inga medarbetare ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av arbetet Sjukfrånvaro
3%
(2)
Sjukfrånvaron ökade marginellt under året, men ligger fortfarande väl under genomsnittet för svenska bolag.
Ambitionen är att minska sjukfrånvaron kontinuerligt. Under året inträffade inga dödsfall.
• Vara en arbetsplats som främjar mångfald och jämställdhet Könsfördelning Andel kvinnor/män i koncernen.

Kvinnor - 26%
Män - 74%
Vårt långsiktiga mål är att öka andelen kvinnor så att den minst återspeglar den generella könsfördelningen inom teknikbranschen och andelen examinerade från relevanta tekniska utbildningar. Vi kommer att ha fortsatt fokus på frågan framåt och uppmuntrar personalens egna initiativ. Under året tog till exempel en grupp kvinnliga säljare initiativet till ett koncerngemensamt nätverk i syfte att öka andelen kvinnor i ledande roller.
• Alla medarbetare ska genomgå personliga mål- och utvecklingssamtal Medarbetarsamtal Andel dokumenterade mål- och utvecklingssamtal:
63%
(62)
Vårt mål är att under 2019/2020 öka andelen medarbetare som genomgått personliga mål- och utvecklingssamtal.
Svarsfrekvensen ökade något vad gäller medarbetarundersökningen. Vi kommer framöver att prioritera arbetet med att öka svarsfrekvensen.
• Alla medarbetare, verksamheter och leverantörer ska följa vår uppförandekod
• Årligen öka andelen leverantörer som genomgått vår leverantörsutvärdering
Leverantörsutvärderingar Fortsatt arbete med att rulla ut uppförandekod och genomföra utvärderingar av affärsområdenas största leverantörer. Inga fall under året av korruption, barnarbete eller brott mot arbetsrätt.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.