AFFÄRSMODELL, MÅL OCH STRATEGI

SÅ SKAPAR ADDTECH VÄRDE

Vår vision är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel. För att nå dit arbetar vi med långsiktiga mål och tydliga strategier. En röd tråd genom alla våra verksamheter är fokus på långsiktighet och hållbarhet.

VÅR AFFÄRSMODELL

Addtechs affärsidé bygger på en över 100 år gammal modell: Värdeskapande teknikhandel. Rötterna går ända tillbaka till den verksamhet som Arvid Bergman och Fritz Beving startade i början av 1900-talet, när Bergman & Beving började importera tekniska produkter från Tyskland för att sälja vidare till den snabbt växande svenska industrin.

Genom åren har idén både breddats och förädlats, men själva kärnan är intakt – att skapa tekniska och ekonomiska mervärden för våra kunder. Addtechbolagen agerar som teknikpartner och specialister som hjälper kunderna att hitta rätt lösningar utifrån deras behov. Vi kan erbjuda anpassade lösningar, egna produkter och varumärken, samt handelsprodukter ur vårt breda leverantörsnätverk. Därmed adderar och tillför vi värde åt våra kunder så att deras produkter kan bli mer konkurrenskraftiga mot slutmarknaden. Vi skapar också värden för leverantörerna, som genom vår kunskap om kunder och branscher får fler möjligheter att anpassa sina produkter och system till kundernas behov. 

Leverantörerna finns över hela världen och en stor del av våra inköp görs från företag baserade utanför Norden, till exempel övriga Europa, Nordamerika och Asien. 

En röd tråd genom alla våra verksamheter är ett växande fokus på hållbarhet. Det beror både på samhällets ökade krav på ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande, och på att vi ser allt större affärsmöjligheter på området. Vårt hållbarhetsfokus innebär att vi skapar värde också för ytterligare intressenter, till exempel slutkunder och underleverantörer som får hjälp att konsumera och producera mer hållbart, men också värden för samhället i stort i form av skatteintäkter och arbetstillfällen.

Affärsmodell och fokus - teknik som tillför värde

Våra finansiella mål

Varje enskild verksamhet i Addtech styrs av koncerngemensamma mål för resultattillväxt och lönsamhet. Vår målsättning är en resultattillväxt på minst 15 procent årligen, sett över en konjunkturcykel. I princip betyder det att vi ska fördubbla vårt resultat vart femte år.  

Ett viktigt mått vi använder i vardagen är R/RK, som mäter hur optimerad verksamheten är genom att sätta resultatet, EBITA (R), i relation till rörelsekapitalet (RK). Vi strävar efter högt resultat och låg kapitalbindning, som i kombination med resultattillväxt möjliggör ett positivt kassaflöde och långsiktig lönsam tillväxt.

Våra tre huvudstrategier

Marknadsledande nischpositioner: Addtechbolagen ska vara marknadsledande och bygga positioner inom utvalda nischer med högt kunskaps- och teknikinnehåll. Att behålla marknadsledarskapet är viktigt för en stabil tillväxt och uthållig lönsamhet.

Kunderna vill ofta ha noga utvalda lösningar, delsystem eller produkter, ofta i små och medelstora volymer. 

Operativ rörlighet: Att kunna agera snabbt är en viktig nyckel till framgång. Bolagen ska värna sin handlingsfrihet, så att de kan agera snabbt och flexibelt på nya affärsmöjligheter. Även koncernen ska kunna agera snabbt i sin ägarroll, till exempel genom att slå ihop eller dela upp verksamheter. I den operativa rörligheten ingår också att ha effektiva processer för att integrera nya bolag i koncernen. 

Tillväxt genom förvärv: Förvärv är en väsentlig del i Addtechs tillväxtfilosofi. Det gör det möjligt att snabbt expandera i nya marknadssegment, bredda utbudet av nischade produkter och tjänster och bygga nya positioner. Våra dotterbolag kan också göra tilläggsförvärv i syfte att stärka sina marknadspositioner.  

Tre viktiga framgångsfaktorer

Addtech har identifierat tre långsiktigt viktiga framgångsfaktorer: Kompetenta medarbetare, Decentraliserad organisation och entreprenörsanda, samt Konsekvent agerande och stark företagskultur. Inom ramen för dessa finns ett antal särskilt utvalda fokusområden, för att särskilt uppmärksamma prioriterade frågor. 

  • Kompetenta medarbetare

Det är våra medarbetare som gör skillnaden. Det är i slutänden gott affärsmannaskap och hög teknisk kompetens som driver fram försäljning av produkter, lösningar och delsystem. Genom att se till att våra medarbetare trivs och utvecklas kan de i sin tur skapa nya affärer och göra rätt prioriteringar. Vi jobbar strategiskt med att utveckla våra talanger och säkra att vi har rätt kompetens för framtiden genom bland annat vårt fokusområde New talents with equal opportunities. 

  • Decentraliserad organisation och entreprenörsanda

Entreprenörsanda och småskalighet är en del av Addtechs själ. Vi driver en starkt decentraliserad verksamhet som förenar det lilla företagets flexibilitet, effektivitet och entreprenörsanda med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet. Varje enskilt bolag har stor frihet att välja kunder och vägar till marknaden, men har också ett stort ansvar att leva upp till höga förväntningar på resultattillväxt och lönsamhet. Genom våra fokusområden Entreprenörskap 2.0 och Ökat decentraliserat ansvar, så säkerställer vi att Addtech bevarar sin unika entreprenörsdrivna modell.   

  • Konsekvent agerande och stark företagskultur

Kulturfrågor är viktiga för Addtech. För att bygga en sund och robust organisation krävs strategiskt och konsekvent agerande, god planering, långsiktighet, genomtänkta beslut och effektivt genomförande. Gott affärsmannaskap och ett starkt fokus på både lönsamhet och hållbart företagande är också förutsättningar för att vi ska lyckas. Vi arbetar också för att ytterligare utveckla vår potential ur ett nätverksperspektiv. Vårt fokusområde Co-creation är ett verktyg för att hitta nya samverkansfördelar mellan bolagen.  

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.