Not 14

Immateriella anläggningstillgångar

2019-03-31
Förvärvade immateriella tillgångar Internt utvecklade immateriella tillgångar
Koncernen Goodwill Leverantörs- relationer, kund- relationer & teknik Varu- märken Balanserade utgifter för forskning & utveckling Hyres- rätter & liknande rättig- heter Data- program Dataprogram Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 456 1 633 22 19 0 70 4 3 204
Företagsförvärv 305 311 21 7 644
Investeringar 18 1 4 23
Avyttringar och utrangeringar -6 -7 0 -13
Omklassificeringar 2 2
Årets omräkningseffekt 12 15 0 0 0 27
Vid årets slut 1 767 1 970 22 41 0 83 4 3 887
Ackumulerade av- och nedskrivningar
Vid årets början -656 0 -16 0 -65 -4 -741
Företagsförvärv -14 -4 -18
Avskrivningar -168 -2 0 -3 -173
Avyttringar och utrangeringar 3 0 3
Årets omräkningseffekt -5 0 0 0 -5
Vid årets slut -826 0 -32 0 -72 -4 -934
Redovisat värde vid årets slut 1 767 1 144 22 9 0 11 0 2 953
Redovisat värde vid årets början 1 456 977 22 3 0 5 0 2 463
2018-03-31
Förvärvade immateriella tillgångar Internt utvecklade immateriella tillgångar
Koncernen Goodwill Leverantörs- relationer, kund- relationer & teknik Varu- märken Balanserade utgifter för forskning & utveckling Hyres- rätter & liknande rättig- heter Data- program Dataprogram Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 101 1 268 22 18 0 65 4 2 478
Företagsförvärv 315 321 2 638
Investeringar 2 1 2 5
Avyttringar och utrangeringar -1 -3 0 -4
Årets omräkningseffekt 41 45 0 0 1 87
Vid årets slut 1 456 1 633 22 19 0 70 4 3 204
Ackumulerade av- och nedskrivningar
Vid årets början -507 0 -15 0 -60 -4 -586
Företagsförvärv -2
Avskrivningar -134 -1 0 -2 -137
Avyttringar och utrangeringar 2 0 2
Årets omräkningseffekt -17 0 0 -1 -18
Vid årets slut -656 0 -16 0 -65 -4 -741
Redovisat värde vid årets slut 1 456 977 22 3 0 5 0 2 463
Redovisat värde vid årets början 1 101 761 22 3 0 5 0 1 892

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Koncernens redovisade goodwill uppgår till 1 767 MSEK (1 456) fördelat enligt ovan på de enheter där nedskrivningsprövningen sker. Goodwill följs internt inte upp på en lägre nivå än affärsområdena, varför prövningen görs på den nivån. Affärsområdena sammanfaller med koncernens rörelsesegment. Prövningen gjordes senast under mars 2019.

 

Återvinningsvärdet har beräknats utifrån nyttjandevärdet och tar sin utgångspunkt i en aktuell bedömning av kassaflöden för det kommande året. Prognostiserat resultat och investeringar i rörelsekapital och anläggningstillgångar för nästkommande räkenskapsår, 2019/2020, bygger på tidigare utfall och erfarenheter. Prognosen upprättas utifrån en relativt detaljerad budgeteringsprocess för koncernens olika delar. De viktiga komponenterna i kassaflödet är försäljningen, rörelsens olika kostnader och investeringar i rörelsekapital och anläggningstillgångar.

 

Till grund för försäljningsprognosen ligger bedömningar utifrån faktorer såsom orderingång, konjunktur och marknadsläge. Prognosen av rörelsens kostnader utgår från aktuella löneavtal och tidigare års nivåer på bruttomarginal och omkostnader, anpassat till en förväntan för det kommande året utifrån aspekter såsom de som nämns för försäljningsprognosen. Förväntade investeringar i rörelsekapital och anläggningstillgångar är kopplat till försäljningstillväxten.

 

Då verksamheterna bedöms vara i en fas som är representativ för det långa perspektivet extrapoleras det första prognosårets kassaflöde med en långsiktig tillväxttakt, vilken skattats till 2 procent (2) per år för samtliga affärsområden. Kassaflöden har diskonterats med en vägd kapitalkostnad som motsvarar cirka 10 procent (10) före skatt. De viktiga antaganden som har störst effekt på återvinningsvärdet är bruttomarginal, diskonteringsränta och långsiktig tillväxttakt, där bruttomarginalen har störst betydelse. Varken 1 procents höjd diskonteringsränta, 1 procentenhets sänkt långsiktig tillväxt eller 1 procentenhets sänkt marginal leder till nedskrivningsbehov. Beräkningen visar att nyttjandevärdet överstiger det redovisade värdet. Således resulterade nedskrivningsprövningen inte i något nedskrivningsbehov. Marginalen till nedskrivningsbehov är stor för alla affärsområden och inga rimligt möjliga ändringar i ovan nämnda indata bedöms leda till nedskrivningsbehov.

 

Övrig nedskrivningsprövning

Varje år genomförs prövning av nedskrivningsbehov av varumärken enligt samma principer som för goodwill. Några händelser eller ändrade förhållanden som motiverat en nedskrivningsprövning av övriga immateriella anläggningstillgångar som skrivs av har inte identifierats.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.