Not 22

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Addtech har avgiftsbestämda och förmånsbestämda planer för pensioner i Sverige och Storbritannien. Planerna omfattar ett stort antal anställda. Dotterbolag i andra länder har huvudsakligen avgiftsbaserade planer. Moderbolagets uppgifter om pensioner redovisas enligt Tryggandelagen.


Avgiftsbestämda planer
Planerna omfattar huvudsakligen ålderspension, sjukpension och familjepension. Premierna betalas löpande under året av respektive koncernföretag och storleken på premien baseras på lönen. Pensionskostnaden för perioden ingår i resultaträkningen.


Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom försäkring i Alecta.
Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2018/2019 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP2 som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 30 MSEK (26). Avgifterna för nästa räkenskapsår bedöms ligga i linje med årets avgifter. Den kollektiva konsolideringsnivån för Alecta uppgick i mars 2019 till 144 procent (152). Pensionsplanen enligt ITP1 redovisas som en avgiftsbestämd plan.


Förmånsbestämda planer
Pensionsplanerna omfattar i huvudsak ålderspension. Respektive arbetsgivare har vanligen ett åtagande att betala livsvarig pension och intjänandet bygger på antalet anställningsår. Den anställde måste vara
ansluten till planen ett visst antal år för att uppnå full rätt till ålderspension. För varje år tjänar den anställde in ökad rätt till pension vilket redovisas som pension intjänad under perioden samt ökning av pensionsåtagande. I Sverige och Storbritannien förekommer fonderade och ofonderade pensionsplaner. De fonderade pensionsförpliktelserna är tryggade av förvaltningstillgångar som förvaltas av försäkringsbolagen. Koncernen uppskattar att 1 MSEK (0) blir betalda under 2019/2020 till de fonderade förmånsbestämda planerna. Totala antalet utfästelser om 902 (911) som ingår i förpliktelsen består av 71 aktiva (74), 518 fribrevsinnehavare (525) och 313 pensionärer (312).

Förpliktelser avseende ersättningar till anställda, förmånsbestämda planer
Koncernen Moderbolaget
Pensionsskuld enligt balansräkningen 2019-03-31 2018-03-31 2019-03-31 2018-03-31
Pensionsskuld PRI 250 221 15 15
Övriga pensionsåtaganden 10 8
Totala förmånsbestämda planer 260 229 15 15
Koncernen Moderbolaget
Förmånsbestämda förpliktelser och värdet på förvaltningstillgångar 2019-03-31 2018-03-31 2019-03-31 2018-03-31
Fonderade förpliktelser:
Nuvärdet av fonderade förmånsbestämda förpliktelser 53 51
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde -43 -44
Nettoskuld fonderade förpliktelser 10 7
Nuvärdet av ofonderade förmånsbestämda förpliktelser 250 222 15 15
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) 260 229 15 15
Pensionsförpliktelser och förvaltningstillgångar per land:
Sverige
Pensionsförpliktelser 281 248 15 15
Förvaltningstillgångar -23 -23
Nettobelopp i Sverige 258 225 15 15
Norge
Pensionsförpliktelser 1
Förvaltningstillgångar -1
Nettobelopp i Norge 0
Storbritannien
Pensionsförpliktelser 22 24
Förvaltningstillgångar -20 -20
Nettobelopp i Storbritannien 2 4
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) 260 229 15 15
Koncernen Moderbolaget
Avstämning av nettobelopp för pensioner i balansräkningen 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018
Ingående balans 229 210 15 15
Kostnad förmånsbestämda planer 8 8 1 1
Utbetalning av ersättningar -7 -6 -1 -1
Tillskjutna medel från arbetsgivare -1
Företagsförvärv 8
Omräkningseffekt 0 0
Omvärderingar 31 9
Vinster och förluster från regleringar 0
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) 260 229 15 15
Koncernen
Förändringar av den i balansräkningen redovisade förpliktelsen för förmånsbestämda planer 2018/2019 2017/2018
Ingående balans 273 234
Pensioner intjänade under perioden 2 2
Pensioner intjänade tidigare perioder, oantastbara 0
Ränta på förpliktelser 7 7
Betalda förmåner -8 -6
Omvärderingar:
Vinst (-)/förlust (+) till följd av demografiska antaganden
Vinst (-)/förlust (+) till följd av finansiella antaganden 25 10
Erfarenhetsbaserade vinster (-)/förluster (+) 5 -2
Företagsförvärv 27
Omräkningseffekt 1 1
Vinster och förluster från regleringar -2
PENSIONSFÖRPLIKTELSERNAS NUVÄRDE 303 273
Koncernen
Förvaltningstillgångarnas förändringar 2018/2019 2017/2018
Ingående balans 44 24
Tillskjutna medel från arbetsgivare 1
Betalda förmåner -1 0
Ränteintäkt redovisad i resultatet 1 1
Avkastning på förvaltningstillgångar, exklusive ränteintäkt -1 -1
Företagsförvärv 19
Omräkningseffekt 1 1
Vinster och förluster från regleringar -2
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde 43 44
Koncernen Moderbolaget
Pensionskostnader 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018
Förmånsbestämda planer
Kostnad för pensioner intjänade under året 2 2
Intäkt för pensioner intjänade under tidigare perioder 0
Ränta på förvaltningstillgångarna 7 7 1 1
Ränteintäkt redovisad i resultatet -1 -1
Total kostnad förmånsbestämda planer 8 8 1 1
Total kostnad avgiftsbestämda planer 139 111 7 5
Sociala kostnader på pensionskostnader 17 16 1 1
Total kostnad för ersättningar efter
avslutad anställning
164 135 9 7
Koncernen
Fördelning av pensionskostnader i
resultaträkningen
2018/2019 2017/2018
Kostnad för såld vara 32 23
Försäljnings- och administrationskostnader 126 106
Finansnetto 6 6
Totala pensionskostnader 164 135
2018/2019 2017/2018
Aktuariella antaganden Sverige Norge Storbritannien Sverige Norge Storbritannien
Följande väsentliga aktuariella antaganden har
tillämpats vid beräkning av förpliktelserna:
Diskonteringsränta 1 april, % 2,55 3.08 2,75 2,40
Diskonteringsränta 31 mars, % 2,10 2,86 2,55 2,40 3,08
Framtida löneökningar, % 2,75 2,75 2,50
Framtida ökningar av pensioner (förändring av inkomstbasbelopp), % 2,75 3.08 2,75 2,93
Personalomsättning, % 10,0 10,0 2,00-5,00
Förväntad ”G-regulering”, % 2,25
Livslängdstabell DUS14 S2PMA/S2PFA DUS14 K2013 B.E S2PMA/S2PFA
Pensionsförpliktelsernas känslighet för ändrade antaganden Sverige Norge Storbritannien Totalt
Förmånsbestämda pensionsförpliktelser 31 mars 2019 281 22 303
Diskonteringsräntan ökar med 0,5% -28 -2 -30
Diskonteringsräntan minskar med 0,5% 33 1 34
Förväntad livslängd ökar med 1 år 13 1 14
Förväntad livslängd minskar med 1 år -13 -1 -14

Diskonteringsräntan som används motsvarar räntan för förstklassiga företagsobligationer alternativt bostadsobligationer med en löptid som motsvarar den genomsnittliga löptiden för förpliktelserna och valutan.


För svenska pensionsskulder har räntan för svenska bostadsobligationer använts som grund och för pensionsskulder i Storbritannien har räntan för företagsobligationer använts. Den vägda genomsnittliga löptiden för förpliktelsen är cirka 18 år (18) och används som grund för att fastställa diskonteringsräntan. Framtida ökningar av pensioner baseras på inflationsantagande. Återstående tjänstgöringstid (livslängd) baseras på statistiska tabeller framtagna av Svensk Försäkring och Försäkringssällskapet, i Sverige DUS14 och i Storbritanniens S2PA, CMI 2018.


Känslighetsanalyserna baseras på en förändring av ett antagande medan alla andra antaganden hålls konstanta. Vid beräkning av känsligheten i den förmånsbestämda förpliktelsen används samma metod, projected unit credit method, som vid beräkning av pensionsförpliktelsen redovisad i balansräkningen.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.