MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

MSEK Not 2018/2019 2017/2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster -16 -11
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 0 4
Betald inkomstskatt -65 -61
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -81 -68
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -3 0
Förändring av rörelseskulder 5 6
Kassaflöde från den löpande verksamheten -79 -62
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Återköp av egna aktier -38 -31
Inlösta och utfärdade köpoptioner 22 31
Upptagande av lån 28 909 300
Amortering av lån 28 -300 -40
Förändring av fordringar på koncernföretag -615 -318
Förändring av skulder till koncernföretag 114 37
Utbetald utdelning -269 -235
Koncernbidrag 258 318
Övrig finansieringsverksamhet -2 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 79 62
ÅRETS KASSAFLÖDE 0 0
Likvida medel vid årets början 0 0
Likvida medel vid årets slut 0 0

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.