DEFINITIONER

Avkastning på eget kapital2
Resultat efter skatt dividerat med eget kapital. Komponenterna beräknas som snittet av de senaste 12 månaderna.
Avkastning på eget kapital mäter ur ett ägarperspektiv den avkastningen som ges på ägarnas investerade kapital.


Avkastning på rörelsekapital (R/RK)1
EBITA dividerat med rörelsekapital.
R/RK används för att analysera lönsamhet och är ett mått som premierar högt EBITA resultat och lågt rörelsekapitalbehov.


Avkastning på sysselsatt kapital 1
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av sysselsatt kapital. Komponenterna beräknas som snittet av de senaste 12 månaderna.
Avkastning på sysselsatt kapital visar koncernens lönsamhet i förhållande till externt finansierat kapital och eget kapital, se avstämningstabell här.


EBITA1
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
EBITA används för att analysera lönsamheten genererad av den operativa verksamheten, se
avstämningstabell här.


EBITA-marginal1
EBITA i procent av nettoomsättningen.
EBITA-marginal används för att visa den löpande verksamhetens lönsamhetsgrad.


EBITDA1
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.
EBITDA används för att analysera lönsamheten genererad av den operativa verksamheten, se avstämningstabell här.


Eget kapital per aktie1
Eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.
Måttet mäter hur mycket eget kapital som är hänförligt till respektive aktie och presenteras för att underlätta investerares analyser och beslut.


Finansiell nettoskuld1
Nettot av räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel.
Nettoskulden används för att följa skuldutvecklingen, analysera koncernens skuldsättning samt dess förmåga att återbetala sina skulder med likvida medel genererade från koncernens löpande verksamhet om samtliga skulder förföll idag och eventuell nödvändig återfinansiering.


Finansiell nettoskuld/EBITDA1
Den finansiella nettoskulden dividerat med EBITDA.
Finansiell nettoskuld jämfört med EBITDA ger ett nyckeltal för nettoskulden i relation till kassagenererande resultat i rörelsen, det vill säga ger en indikation på verksamhetens förmåga att betala sina skulder. Detta mått används allmänt av finansiella institutioner för att mäta kreditvärdigheten.

Finansnetto1
Finansiella intäkter minus finansiella kostnader.
Används för att beskriva utvecklingen av koncernens finansiella aktiviteter.


Förvärvad tillväxt1
Förändringar i nettoomsättning som är hänförlig till rörelseförvärv jämfört med samma period föregående år.
Förvärvad tillväxt används som en komponent för att beskriva utvecklingen av koncernens nettoomsättning där förvärvad tillväxt särskiljs från organisk tillväxt, avyttringar samt valutakurseffekter, se avstämningstabell här.


Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie1
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med ett vägt genomsnitt av antal utestående aktier efter återköp.
Måttet används för att investerare enkelt ska kunna analysera hur stort överskott från den löpande verksamheten som genereras per aktie.


Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar1
Investeringar i anläggningstillgångar minus försäljningar av anläggningstillgångar.
Måttet används för att analysera koncernens investeringar i förnyelse och utveckling av materiella anläggningstillgångar.


Nettoskuld exklusive pensioner1
Nettot av räntebärande skulder och avsättningar exklusive pensioner minus likvida medel.
Ett mått som används för att analysera finansiell risk, se avstämningstabell här.


Nettoskuldsättningsgrad, exklusive pensioner1 2
Nettoskuld exklusive pensioner dividerat med eget kapital.
Ett mått som används för att analysera finansiell risk, se avstämningstabell här.


Organisk tillväxt1
Förändringar i nettoomsättning exklusive valutaeffekter, förvärv samt avyttringar jämfört med samma period föregående år.
Organisk tillväxt används för att analysera den underliggande försäljningstillväxten drivet av förändring i volym, produktutbud och pris för liknande produkter mellan olika perioder, se avstämningstabell här.


Resultat efter finansiella poster1
Periodens resultat före skatt.
Används för att analysera verksamhetens lönsamhet inklusive finansiella aktiviteter.


Resultat per aktie
Aktieägarnas andel av periodens resultat efter skatt, dividerat med ett vägt genomsnitt av antal aktier
under perioden.


Resultat per aktie efter utspädning
Aktieägarnas andel av periodens resultat efter skatt, dividerat med ett vägt genomsnitt av antal utestående aktier, justerat för tillkommande antal aktier vid nyttjande av utestående optioner.


Räntetäckningsgrad1
Resultat efter finansnetto plus räntekostnader och bankavgifter dividerat med räntekostnader och bankavgifter.
Nyckeltalet mäter koncernens kapacitet att via sin verksamhet och finansiella intäkter generera ett tillräckligt stort överskott för att täcka sina finansiella kostnader, se avstämningstabell här.

Rörelsekapital1
Rörelsekapital (RK) mäts genom ett årsgenomsnitt definierat som varulager plus kundfordringar minus leverantörsskulder.
Rörelsekapital används för att analysera hur mycket rörelsekapital som är bundet i verksamheten, se avstämningstabell här.


Rörelsemarginal1
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Måttet används för att ange hur stor andel i procent av omsättningen som blir kvar för att täcka räntor och skatt samt ge vinst, efter att företagets kostnader har betalats.


Rörelseresultat1
Rörelseintäkter minus rörelsekostnader.
Används för att beskriva koncernens resultat före räntor och skatter.


Skuldsättningsgrad1 2
Finansiell nettoskuld dividerat med eget kapital.
Ett mått som används för att analysera finansiell risk.


Soliditet1 2
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Soliditet används för att analysera finansiell risk och visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.


Sysselsatt kapital1
Balansomslutning minus icke räntebärande skulder och avsättningar.
Sysselsatt kapital visar hur stor del av företagets tillgångar som lånats ut av företagets ägare eller som har lånats ut av långivare, se avstämningstabell här.


Utestående antal aktier
Totalt antal aktier reducerat med av bolaget återköpta egna aktier.


1 Nyckeltalet är ett alternativt nyckeltal enligt ESMAs riktlinjer.
2 Minoriteten ingår i eget kapital när nyckeltalen beräknas.

Avstämningstabeller alternativa nyckeltal

EBITA och EBITDA
Koncernen, MSEK 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Rörelseresultat 910 701 604 443
Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar (+) 175 137 111 93
EBITA 1 085 838 715 536
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar (+) 52 43 40 34
EBITDA 1 137 881 755 570
Rörelsekapital och avkastning på rörelsekapital (R/RK)
Koncernen, MSEK 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
EBITA (rullande 12 månader) 1 085 838 715 536
Varulager, årsgenomsnitt (+) 1 304 1 037 941 846
Kundfordringar, årsgenomsnitt (+) 1 542 1 231 1 043 894
Leverantörsskulder, årsgenomsnitt (-) 817 677 622 532
Rörelsekapital (årsgenomsnitt) 2 029 1 591 1 362 1 208
Avkastning på rörelsekapital (R/RK) (%) 53% 53% 53% 44%
Förvärvad tillväxt och organisk tillväxt
Koncernen 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Förvärvad tillväxt (MSEK, %) 999 (12%) 557 (8%) 574 (9%) 446 (8%)
Organisk tillväxt (MSEK, %) 903 (11%) 356 (5%) 403 (7%) 10 (0%)
Avyttringar (MSEK, %) -65 (-1%) -115 (-2%) - -
Valutakurseffekter (MSEK, %) 289 (4%) 46 (1%) 46 (1%) -20 (-0%)
Total tillväxt (MSEK, %) 2 126 (26%) 844 (12%) 1 023 (17%) 436 (8%)
Nettoskuld exkl. pensioner och nettoskuldsättningsgrad exkl. pensioner
Koncernen 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Finansiell nettoskuld, MSEK 1 960 1 405 1 011 822
Pensioner, MSEK (-) -260 -229 -210 -199
Nettoskuld exklusive pensioner, MSEK 1 700 1 176 801 623
Eget kapital, MSEK 2 520 2 131 1 741 1 514
Nettoskuldsättningsgrad exklusive pensioner, ggr 0,7 0,6 0,5 0,4
Räntetäckningsgrad
Koncernen 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Resultat efter finansiella poster, MSEK 865 665 580 423
Räntekostnader och bankavgifter, MSEK (+) 41 31 25 22
Total 906 696 605 445
Räntetäckningsgrad, ggr 22,1 22,7 23,9 20,3
Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital
Koncernen, MSEK 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Resultat efter finansiella poster 865 665 580 423
Finansiella kostnader (+) 62 71 39 30
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 927 736 619 453
Balansomslutning, årsgenomsnitt (+) 6 324 4 996 4 143 4 286
Icke räntebärande skulder, årsgenomsnitt (-) -1 604 -1 319 -1 167 -1 172
Icke räntebärande avsättningar, årsgenomsnitt (-) -378 -335 -268 -252
Sysselsatt kapital 4 342 3 342 2 708 2 862
Avkastning på sysselsatt kapital, % 21% 22% 23% 16%

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.