Not 2

Kritiska uppskattningar och bedömningar

 

Redovisade värden för vissa tillgångar och skulder baseras delvis på bedömningar och uppskattningar. Det gäller främst prövning av behovet av nedskrivning av goodwill (not 14), och förmånsbaserade pensions-
åtaganden (not 22). Bedömningar och uppskattningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och förväntningar på framtida händelser, som anses rimliga under rådande förhållanden. Årligen prövas om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill. Återvinningsvärde för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras.

 

En stor del av koncernens pensionsförpliktelser för tjänstemän är förmånsbaserade och kollektivt försäkrade i Alecta. Då det i dagsläget inte är möjligt att få uppgifter från Alecta avseende koncernens andel av förpliktelser och förvaltningstillgångar får pensionsplanen som tecknats i Alecta redovisas som en avgiftsbaserad plan. Den konsolideringsnivå som Alecta rapporterat tyder inte på att ett underskott skulle föreligga, men någon närmare uppgift om storleken på pensionsförpliktelsen går inte att erhålla från Alecta.

 

Nuvärdet av pensionsförpliktelser som redovisas som förmånsbestämda är beroende av ett antal faktorer som fastställs på aktuariell basis med hjälp av ett antal antaganden. Vid fastställande av dessa antaganden rådgör Addtech med aktuarier. I de antaganden som används vid fastställande av förpliktelsens nuvärde ingår bland annat diskonteringsränta och löneökning. Varje förändring i dessa antaganden kommer att inverka på pensionsförpliktelsernas redovisade värde. Se vidare under not 22.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.