Not 13

Skatter

Koncernen Moderbolaget
2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018
Periodens aktuella skatt -235,1 -176,5 -58,2 -52,5
Justering från tidigare år -0,8 0,3 - 0,5
Total aktuell skattekostnad -235,9 -176,2 -58,2 -52,0
Uppskjuten skatt 43,0 37,3 -0,4 0,6
Total redovisad skattekostnad -192,9 -138,9 -58,6 -51,4
Koncernen 2018/2019 % 2017/2018 %
Resultat före skatt 865.2 665.1
Vägd genomsnittlig skatt baserad på nationella skattesatser -192.6 22,3 -144,0 21,7
Skatteeffekt av
Ej avdragsgilla kostnader -6,1 0,7 -5,3 0,8
Ej skattepliktiga intäkter 3,1 -0,4 8,6 -1,3
Förändrad skattesats 6,7 -0,8 4,2 -0,6
Transaktionskostnader, omvärdering villkorade köpeskillingar förvärv -3,1 0,4 -1,2 0,2
Övrigt -0,9 0,1 -1,2 0,1
Redovisad skattekostnad -192,9 22,3 -138,9 20,9
Moderbolaget 2018/2019 % 2017/2018 %
Resultat före skatt 262,1 232,7
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -57,7 22,0 -51,2 22,0
Skatteeffekt av
Schablonränta på periodiseringsfonder -0,3 0,1 -0,3 0,1
Ej avdragsgilla kostnader -0,7 0,3 -0,4 0,2
Övrigt 0,1 0,0 0,5 -0,2
Redovisad skattekostnad -58,6 22,4 -51,4 22,1

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.