Not 11

Finansiella intäkter och kostnader

Koncernen 2018/2019 2017/2018
Ränteintäkter på banktillgodohavanden 3 3
Utdelningar 0 0
Valutakursförändringar, netto 0 0
Andra finansiella intäkter 2 1
Finansiella intäkter 5 4
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde -14 -8
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till verkligt värde -11 -8
Räntekostnader på pensionsskuld -6 -6
Värdeförändring vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder, netto -9 -9
Andra finansiella kostnader -10 -9
Finansiella kostnader -50 -40
Finansnetto -45 -36
Moderbolaget 2018/2019 2017/2018
Ränteintäkter:
Koncernföretag 22 17
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 22 17
Ränteintäkter m.m.:
Koncernföretag 1 1
Övriga ränteintäkter, värdeförändring derivat och valutakursdifferenser 2 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 1
Räntekostnader m.m.:
Koncernföretag -1 0
Övriga räntekostnader, värdeförändring derivat, valutakursdifferenser och bankkostnader -18 -16
Räntekostnader och liknande resultatposter -19 -16
Finansiella intäkter och kostnader 6 2

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.