Not 17

Finansiella tillgångar och skulder

Moderbolaget
Fordringar på koncernföretag 2019-03-31 2018-03-31
Vid årets början 1 692 1 478
Ökning under året 584 291
Minskning under året -292 -77
Redovisat värde vid årets slut 1 984 1 692
 
Moderbolaget
Redovisat värde Redovisat värde
Specifikation av andelar i koncernföretag Land Antal aktier Kvotvärde Innehav % 2019-03-31 2018-03-31
Addtech Nordic AB, 556236-3076, Stockholm Sverige 1 750 100 100 1 004 1 004
Totalt 1 004 1 004
Komplett lagstadgad specifikation har bilagts den årsredovisning som insänts till Bolagsverket. Denna specifikation kan erhållas från Addtech AB.
Moderbolaget
Andelar i koncernföretag 2019-03-31 2018-03-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 119 1 119
Vid årets slut 1 119 1 119
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -115 -115
Vid årets slut -115 -115
Redovisat värde vid årets slut 1 004 1 004
Redovisat värde vid årets början 1 004 1 004
Redovisade värden på finansiella instrument redovisas i balansräkningen enligt följande tabell.
2019-03-31
Koncernen Värderade till verkligt värde via resultatet Egetkapital instrument redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat Värderade till upplupet anskaffningsvärde Summa redovisat värde
Övriga finansiella tillgångar 4 4
Långfristiga fordringar 12 12
Kundfordringar 1 887 1 887
Övriga fordringar 3 77 80
Likvida medel 295 295
Långfristiga räntebärande skulder 75 644 719
Kortfristiga räntebärande skulder 123 1 154 1 277
Leverantörsskulder 955 955
Övriga skulder 2 2
2018-03-31
Koncernen Värderade till verkligt värde via resultatet Egetkapital instrument redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat Värderade till upplupet anskaffningsvärde Summa redovisat värde
Övriga finansiella tillgångar 4 4
Långfristiga fordringar 6 6
Kundfordringar 1 360 1 360
Övriga fordringar 4 49 53
Likvida medel 192 192
Långfristiga räntebärande skulder 103 308 411
Kortfristiga räntebärande skulder 112 846 958
Leverantörsskulder 694 694
Övriga skulder 5 5
Kortfristiga och långfristiga lån är upptagna till upplupna anskaffningsvärden. Skillnaden mellan redovisat värde och verklighet värde är marginell för dessa. Detsamma gäller andra finansiella instrument av större belopp, eftersom löptiden är kort.
Räntebärande skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, avser villkorade tilläggsköpeskillingar för rörelseförvärv.
Verkligt värde på finansiella instrument 31 March 2019 31 March 2018
Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 2 2 2 2
Derivat - verkligt värde via resultatet 1 1 2 2
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 3 3 4 4
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 0 0 0 0
Derivat - verkligt värde via resultatet 2 2 5 5
Villkorade köpeskillingar- verkligt värde via resultatet 198 198 215 215
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 200 2 198 220 5 215
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.Nivå 1 avser när verkligt värde fastställs utifrån noterade priser på en aktiv marknad. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.Nivå 2 avser när verkligt värde fastställs utifrån antingen direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. Detta sker för valutakonton och inbäddade derivat.Nivå 3 är inte observerbara på marknaden. För koncernens villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering.För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.
Villkorade köpeskillingar 2018/2019 2017/2018
Ingående bokfört värde 215 105
Årets förvärv 84 152
Återförda via resultaträkningen -8 -9
Utbetalda köpeskillingar -105 -49
Räntekostnader 10 8
Valutakursdifferenser 2 8
Utgående bokfört värde 198 215
Finansiella instruments påverkan på nettoresultatet 2018/2019 2017/2018
Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen -9 -8
Eget kapital instrument redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat 0 0
Värderade till upplupet anskaffningsvärde -20 -13
Totalt -29 -21

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.