MARKNADENS DRIVKRAFTER

Omvärldskrafter som påverkar oss

En allt mer teknikdriven omvärld skapar framtida affärsmöjligheter men ställer också stora krav på förmåga att följa den snabba utvecklingen. Vi gör därför löpande omvärldsutvärderingar, både på makronivå och i enskilda marknadsnischer.

Megatrender med möjligheter

Ökande globalisering, växande medelklass och klimatförändringar – det är några av de stora megatrender som på olika sätt förändrar förutsättningarna för både individer och företag. För Addtechs del handlar det framför allt om att se möjligheterna. Globaliseringen förändrar handelsmönstren på ett sätt som kan gynna våra kunder. En växande medelklass öppnar möjligheter för kunder som jobbar med såväl konsumtionsvaror som infrastrukturinvesteringar, och klimatförändringar ökar samhällets efterfrågan på långsiktigt hållbara energilösningar. Med vår djupa kompetens inom hållbar teknikutveckling har vi goda förutsättningar att hitta nya affärsmöjligheter i att hjälpa kunderna att möta omvärldens utmaningar och till exempel minska negativ påverkan på klimat och miljö. Samtidigt har vi med vår nischkompetens spetskunskaper om hur detta påverkar enskilda marknader. 

Ändrade marknadsförutsättningar

Våra långsiktiga marknadsförutsättningar är beroende av industrins och tjänstenäringarnas utveckling. Nordeuropas relativt höga kostnadsläge har drivit på mot en allt mer specialiserad och automatiserad industri- och tjänstenäring. Det har även bidragit till en uppdelning av värdekedjan, ökad handel och att industrin gått mot ett ökat beroende av externa samarbetspartners, som Addtech. 

Även för leverantörerna blir situationen allt mer komplex. Kunderna kräver samarbetspartners som hjälper dem att hitta rätt tekniklösningar. Vårt sortiment av marknadsledande produkter, teknik- och marknadskunnande och flexibilitet vad gäller kundanpassningar gör oss till en attraktiv samarbetspartner. Också omvärldens ökade fokus på hållbarhet påverkar vår marknad, med ökad efterfrågan på tjänster som bidrar till hållbar utveckling.

Löpande utvärderingar 

I ett kortare perspektiv är Addtechs tillväxt och lönsamhet nära kopplat till industrikonjunkturen och det ekonomiska läget på våra marknader. Vårt fokus också på infrastruktur, samt vårt stora antal dotterbolag och deras respektive fördelning inom smala marknadsnischer, sprider dock våra risker, gör oss mer stabila och minskar vår konjunkturkänslighet. Samtidigt är vi också beroende av kundernas situation vad gäller konkurrens och möjligheter att lyckas på sina marknader. Därför gör vi löpande utvärderingar av varje marknad vi rör oss på, för att säkerställa att det finns förutsättningar att nå koncernens finansiella mål.

NORDEUROPA SOM HUVUDMARKNAD
Addtech har historiskt haft sin bas i nordisk industri men internationaliseras allt mer, och andelen marknader utanför de nordiska länderna ökar stadigt. Förutom egen verksamhet i 20 länder, tillkommer export till ytterligare cirka 20 länder. Dotterbolagen söker och representerar marknadsledande tillverkare från hela världen. Många av Addtechs produkter återfinns i globalt exporterande kunders slutprodukter och det är vanligt att Addtech fortsätter att leverera sina produkter och lösningar även i de fall när kundens tillverkning flyttas utomlands.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.