KONCERNENS BALANSRÄKNING

MSEK Not 2019-03-31 2018-03-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 14 2 953 2 463
Materiella anläggningstillgångar 15 270 207
Uppskjutna skattefordringar 13 20 15
Övriga finansiella tillgångar 25 17
Summa anläggningstillgångar 3 268 2 702
Omsättningstillgångar
Varulager 18 1 417 1 118
Skattefordringar 1 1
Kundfordringar 3 1 887 1 360
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 96 93
Övriga fordringar 81 53
Likvida medel 295 192
Summa omsättningstillgångar 3 777 2 817
Summa tillgångar 7 045 5 519
Eget kapital och skulder
Eget kapital 20
Aktiekapital 51 51
Övrigt tillskjutet kapital 344 344
Reserver 123 87
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 1 952 1 603
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 2 470 2 085
Innehav utan bestämmande inflytande 50 46
Summa eget kapital 2 520 2 131
Skulder
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 24 719 411
Avsättningar till pensioner 22 260 229
Uppskjutna skatteskulder 13 353 322
Långfristiga icke räntebärande skulder 12 11
Summa långfristiga skulder 1 344 973
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 25 1 277 958
Leverantörsskulder 955 694
Skatteskulder 87 61
Övriga skulder 357 304
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 458 367
Avsättningar 23 47 31
Summa kortfristiga skulder 3 181 2 415
Summa skulder 4 525 3 388
Summa eget kapital och skulder 7 045 5 519
Upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter finns i not 27.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.