ÅRET I KORTHET

  • Stark tillväxt: Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 10 148 MSEK (8 022). Av detta var den organiska försäljningsökningen 11 procent. 
  • Fortsatt hög förvärvsaktivitet: Under året förvärvades 14 bolag samt ytterligare fem efter verksamhetsårets utgång. Av dessa är 14 bolag baserade i Norden, ett i Storbritannien, ett i Nederländerna, ett i Schweiz och ett i Österrike. Ett svenskt bolag avyttrades under året. 
  • Stärkt resultattillväxt: EBITA ökade med 29 procent under året (17). Samtliga affärsområden bidrog till ökningen. 
  • God efterfrågan: En stabil och hög efterfrågan präglade de flesta marknader, med en särskilt positiv utveckling för insatskomponenter till tillverkningsföretag som specialfordon, vindkraft och medicinteknik. Även det marina segmentet utvecklades mycket starkt, liksom försäljningen av infrastrukturprodukter till elnätskunder i Norden. 
  • Beslut om ny organisation: I februari 2019 beslutade koncernen att inrätta ett nytt affärsområde från 1 april, Automation. Automationsverksamheterna har tidigare ingått i affärsområde Components.

OM ÅRSREDOVISNINGEN

Årsredovisningen beskriver Addtechs verksamhet och finansiella resultat 2018/2019 och inkluderar en Bolagsstyrningsrapport och Hållbarhetsrapport. Den legala årsredovisningen finns här och omfattar sidorna 24-31 samt 35-96. Jämförelser angivna inom parenteser avser motsvarande belopp föregående år. Den lagstadgade Hållbarhetsrapporten enligt ÅRL återfinns på sidorna Hållbarhetsrapport samt Förvaltningsberättelse.

ÅR
NETTOOMSÄTTNING
OCH EBITA-MARGINAL

KVARTAL
NETTOOMSÄTTNING
OCH EBITA-MARGINAL

29%
RESULTATTILLVÄXT


53%
EBITA/RÖRELSEKAPITAL (R/RK)


10 148
NETTOOMSÄTTNING MSEK


10,7%
EBITA-MARGINAL


130
ANTAL DOTTERBOLAG


2 700
ANTAL ANSTÄLLDA


20
ANTAL LÄNDER MED VERKSAMHETER

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.