KONCERNENS TOTALRESULTAT

MSEK 2018/2019 2017/2018
Årets resultat 672 526
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar 0 0
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 37 115
Skatt hänförlig till poster som senare kan återföras i resultaträkningen 0 0
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -31 -9
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen 7 2
Övrigt totalresultat 13 108
Årets totalresultat 685 634
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 672 619
Innehav utan bestämmande inflytande 13 15

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.