KONCERNENS TOTALRESULTAT

MSEK 2018/2019 2017/2018
Årets resultat 672 526
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar 0 0
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 37 115
Skatt hänförlig till poster som senare kan återföras i resultaträkningen 0 0
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -31 -9
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen 7 2
Övrigt totalresultat 13 108
Årets totalresultat 685 634
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 672 619
Innehav utan bestämmande inflytande 13 15