FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL

MSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2018-04-01 51 344 87 1 603 2 085 46 2 131
Årets resultat 660 660 12 672
Kassaflödessäkringar 0 0 0
Omräkningsdifferenser 36 36 1 37
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -31 -31 -31
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 7 7 7
Övrigt totalresultat 36 -24 12 1 13
Årets totalresultat 36 636 672 13 685
Utfärdade köpoptioner 4 4 4
Inlösta köpoptioner 29 29 29
Återköp optioner -11 -11 -11
Återköp av egna aktier -38 -38 -38
Utdelning -269 -269 -9 -278
Förändring innehav utan bestämmande inflytande -2 -2 -2
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-03-31 51 344 123 1 952 2 470 50 2 520
MSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2017-04-01 51 344 -25 1 331 1 701 40 1 741
Årets resultat 514 514 12 526
Kassaflödessäkringar 0 0 0
Omräkningsdifferenser 112 112 3 115
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -9 -9 -9
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 2 2 2
Övrigt totalresultat 112 -7 105 3 108
Årets totalresultat 112 507 619 15 634
Utfärdade köpoptioner 3 3 3
Inlösta köpoptioner 33 33 33
Återköp optioner -5 -5 -5
Återköp av egna aktier -31 -31 -31
Utdelning -235 -235 -9 -244
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2018-03-31 51 344 87 1 603 2 085 46 2 131
SEK 2018/2019 2017/2018
Utdelning per aktie 5,00 4,00
1) Enligt styrelsens förslag

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.