FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL

MSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2018-04-01 51 344 87 1 603 2 085 46 2 131
Årets resultat 660 660 12 672
Kassaflödessäkringar 0 0 0
Omräkningsdifferenser 36 36 1 37
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -31 -31 -31
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 7 7 7
Övrigt totalresultat 36 -24 12 1 13
Årets totalresultat 36 636 672 13 685
Utfärdade köpoptioner 4 4 4
Inlösta köpoptioner 29 29 29
Återköp optioner -11 -11 -11
Återköp av egna aktier -38 -38 -38
Utdelning -269 -269 -9 -278
Förändring innehav utan bestämmande inflytande -2 -2 -2
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-03-31 51 344 123 1 952 2 470 50 2 520
MSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2017-04-01 51 344 -25 1 331 1 701 40 1 741
Årets resultat 514 514 12 526
Kassaflödessäkringar 0 0 0
Omräkningsdifferenser 112 112 3 115
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -9 -9 -9
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 2 2 2
Övrigt totalresultat 112 -7 105 3 108
Årets totalresultat 112 507 619 15 634
Utfärdade köpoptioner 3 3 3
Inlösta köpoptioner 33 33 33
Återköp optioner -5 -5 -5
Återköp av egna aktier -31 -31 -31
Utdelning -235 -235 -9 -244
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2018-03-31 51 344 87 1 603 2 085 46 2 131
SEK 2018/2019 2017/2018
Utdelning per aktie 5,00 4,00
1) Enligt styrelsens förslag