Not 27

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen Moderbolaget
2019-03-31 2018-03-31 2019-03-31 2018-03-31
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
Fastighets- och tomträttsinteckningar 35 29
Företagsinteckningar 14 14
Övriga ställda säkerheter 9 5
Totalt 58 48
Eventualförpliktelser
Borgens- och övriga eventualförpliktelser 25 45 0 0
Borgensförbindelser för dotterbolag 1) 131 127
Totalt 25 45 131 127
1) Avser PRI-skulder.